Bottenfauna i Södermanlands län 2010. Biologisk uppföljning i kalkade vatten.

Om publikationen

Löpnummer: 2011:8

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Kalkning av sjöar i länet har pågått sedan i början av åttiotalet. Kalkning av sjöar och vattendrag är en mycket viktig åtgärd för att upprätthålla den biologisk mångfalden i sjöar och vattendrag. Kalkningen är även en förutsättning för att nå delmålen inom miljökvalitetsmålet "Bara naturlig försurning".

Våren 2010 lät Länsstyrelsen i Södermanlands län uppdra åt Limnia att utföra provtagning och analys av bottenfauna i åtta sjöar i länet inom ramen för kalkningens biologiska effektuppföljning. Resultatet redovisas i denna rapport.

Bottenfaunaundersökningarna har genomförts i länets kalkade sjöar sedan 2002.

Kontakt