Bottenfauna i Södermanlands län 2010. Biologisk uppföljning i kalkade vatten.

Om publikationen

Löpnummer:
2011:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

Kalkning av sjöar i länet har pågått sedan i början av åttiotalet. Kalkning av sjöar och vattendrag är en mycket viktig åtgärd för att upprätthålla den biologisk mångfalden i sjöar och vattendrag. Kalkningen är även en förutsättning för att nå delmålen inom miljökvalitetsmålet "Bara naturlig försurning".

Våren 2010 lät Länsstyrelsen i Södermanlands län uppdra åt Limnia att utföra provtagning och analys av bottenfauna i åtta sjöar i länet inom ramen för kalkningens biologiska effektuppföljning. Resultatet redovisas i denna rapport.

Bottenfaunaundersökningarna har genomförts i länets kalkade sjöar sedan 2002.

Kontakt