Bottenfauna i Södermanlands län 2009. Biologisk uppföljning i kalkade vatten.

Om publikationen

Löpnummer: 2010:7

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Kalkning av sjöar och vattendrag är en mycket viktig åtgärd för att upprätthålla den biologisk mångfalden i sjöar och vattendrag. Kalkningen är även en förutsättning för att nå det regionala delmålet att ”År 2010 finns naturliga och livskraftiga bestånd av försurningskänsliga arter i minst 95% av länets försurningskänsliga sjöar och i 85% av sträckan försurningskänsliga rinnande vatten.”

Våren 2009 lät Länsstyrelsen i Södermanlands län uppdra åt konsult att utföra provtagning och analys av bottenfauna i åtta sjöar i länet inom ramen för kalkningens biologiska effektuppföljning. Resultatet redovisas i denna rapport.

Bottenfaunaundersökningarna har genomförts i länets kalkade sjöar sedan 2002.

Kontakt