Biotopkartering - Binån, Brobybäcken, Eksågsån och Natån

Om publikationen

Löpnummer: 2010:18

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Inom den regionala miljöövervakningen utfördes en biotopkartering av fyra vattendrag år 2007. Biotopkarteringen är en del av Länsstyrelsens uppdrag med miljömålet Levande sjöar och vattendrag där skyddsvärda vattendrag ska identifieras.

Rapporten visar att det finns fina vattendrag i länet men att det samtidigt finns behov av åtgärder för att förhindra näringsläckage och att öka vandringsmöjligheterna för fisk i vattendragen. Rapporten utgör på så vis underlag för åtgärdsarbetet som behövs för att vattendragen i länet ska uppnå god status enligt miljökvalitetsnormerna som tagits fram i vattenförvaltningsarbetet.

Kontakt