Bekämpningsmedel i vattendrag 2010-2012

Om publikationen

Löpnummer:
2014:17
Diarienummer:
502-5988-2011
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har under perioden 2010-2012 låtit undersöka förekomsten av bekämpningsmedel i länets vattendrag. I undersökningen ingick sju olika vattendrag med koppling till jordbruksmark där besprutning mot ogräs, svamp och insekter kan förväntas. I samtliga vattendrag utfördes provtagning vid två tillfällen bortsett från Kilaån där två provtillfällen genomfördes årligen under perioden. Vid undersökningen påträffades 34 ämnen i kvantifierade mängder. Tre olika kemikalier som används vid ogräsbekämpning överskred vid åtta tillfällen de riktvärden som är satta för respektive ämne.

Kontakt