Asp (Leuciscus aspius) i Södermanlands län 2018-2019 inventering av lek- och uppväxtlokaler

Om publikationen

Löpnummer: 2020:4

Diarienummer: 511-1986-2020

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Fisken asp är Sveriges största karpfisk. Den lever i sjöar men vandrar upp i strömmande vattendrag för att leka. Många vattendrag har påverkats av mänsklig aktivitet bland annat genom rensning av sten och block och av dammbyggen, som hindrar vandrande fisk att nå delar av vattendraget. Detta har påverkat aspens möjlighet att hitta lämpliga miljöer att leka i vilket gjort arten sällsynt. Idag klassas aspen som nära hotad (NT) i den svenska Rödlistan. Havs- och vattenmyndigheten har därför fastställt ett åtgärdsprogram för asp.

Tidigare fanns bara en känd lokal för asplek i Södermanlands län: Torshällaån i Eskilstuna. Denna rapport presenterar resultat från lekplatsinventering i både Torshällaån och i andra potentiella åar. Vi har även försökt att identifiera av uppväxtområden för aspyngel.


Kontakt