Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Härmed utlyses årets andra § 37a-medel för insatser inom integrationsområdet i Södermanlands län. Kommuner kan ansöka om medel från Länsstyrelsen, så kallade § 37a-medel, för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända med uppehållstillstånd och/eller asylsökande. Medlen kan sökas av kommuner i samverkan med civilsamhället eller andra aktörer.

Regeringen har i vårbudgeten meddelat en förstärkning till länsstyrelserna avseende §37a-medel för flyktingguider och familjekontakter. Förstärkningen omfattar 15 mnkr extra till insatser för föräldralediga och andra personer med små barn.

Södermanlands län förfogar för denna omgång 537 100 kronor inom ramen för § 37a.

Ansökan görs via formuläret nedan och ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Södermanlands län senast den 16 september 2018.

Följande dokument används i ansökan om §37a-medel:

  1. Information till kommunerna om § 37a-medlenPDF
  2. Ansökningsformulär med vägledningWord
  3. Intyg för samverkanspartWord
  4. Stöddokument för jämställdhetsanalys vid bidragsansökanPDF

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping