Allmänt om översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta, mark och vatten. Detta krav ligger till grund för plan-och bygglagens ansvarsfördelning mellan stat och kommun.

Kommunen är huvudman för planeringen men ska samråda med staten under planeringen.

Kartredovisning av mark- och vattenanvändning

Grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden kopplat till kommunens ställningstaganden ska framgå av översiktsplanen. Detta görs lämpligast på en kommunövergripande karta. Om behov finns av mer detaljerad information kan även kartor i annan skala användas. Hur detaljerad och specificerad redovisningen ska vara avgör kommunen själv.

Boverket har tagit fram ett förslag till hur översiktsplanen kan byggas upp, framför allt när det gäller vilka begrepp som är lämpliga att använda såväl i text som på karta. Avsikten är att modellen ska vara så flexibel att den går att använda för alla kommuntyper och nivåer på den översiktliga planeringen. Läs mer på PBL kunskapsbanken

PBL kunskapsbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverkets ÖP-modelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digital översiktsplan

Att upprätta helt digitala översiktsplaner blir allt vanligare. Ett av syftena är att planen lättare kan hållas aktuell. Länsstyrelsen anser i sammanhanget att det är viktigt att det tydligt framgår vad kommunfullmäktige har beslutat att anta. Det måste, för allmänheten och de myndigheter som ska ta hänsyn till översiktsplanen i sina beslut, enkelt gå att få fram den version av översiktsplanen och de ställningstaganden fullmäktiges avsåg i sitt beslut.

Kontakt