Projekt om översyn av riksintresset

I samband med projektet ”Revidering av riksintressen för kulturmiljövården” som Länsstyrelsen i Södermanland genomfört sammanställdes även en rapport över arbetet.

Rapporten kan läsas som ett komplement till kunskapsunderlagen till länets riksintressen för kulturmiljövård, och ger bland annat läsaren en kort sammanfattning och ett tvärsnitt av de olika typerna av miljöer inom länet. Ett tvärsnitt som belyser likheter och olikheter i innehållet i samma karaktärstyper, t.ex. herrgårdslandskap, stadsmiljöer eller odlingslandskap.  

Hur man som planerare kan tillgodose-, påtagligt skada- eller förbättra och stärka ett riksintresse är alltid en utmaning. Under projektets uppstart fördes diskussioner i en referensgrupp om riksintressenas sårbarhet, om vad det är som kan skada ett riksintresse. Vi kom fram till att hur tydlig man än är med att en viss typ av exploatering kan skada ett riksintresse, kan man alltid finna en variant som är godtagbar. Eller tvärt om, en helt godtagbar förändring inom ett riksintresse kan, om den görs på ett ogenomtänkt sätt komma att skada detta påtagligt. Därför innehåller inte kunskapsunderlagen någon redovisning av sårbarhet eller vad som kan skada varje enskilt riksintresse. Istället beskriver ett avsnitt i rapporten riksintressenas sårbarhet, kopplat till de olika riksintressanta karaktärstyperna inom länet.

I rapporten kommenteras även kunskapsunderlagens ibland visionära målformuleringar, som finns angivet för varje riksintresse, mål som bör eftersträvas för att tillgodose riksintresset. Ett avsnitt beskriver hur de nya gränserna för länets riksintressen har satts och rapporten redovisar även förslag på utredningsområden och underrepresenterade kategorier för nya riksintressen inom länet.  

Genom att följa länken nedan kommer du till den något bearbetade versionen av ”Projektrapport för revidering av riksintressen för kulturmiljövården i Södermanlands län”. Länken ”tabell” redogör för den areal som varje riksintresse omfattar enligt 2014 års uttolkning liksom förändringen i areal sedan 1997 års uttolkning. Där anges även hur stor del av varje kommuns yta som har värden av riksintresse för kulturmiljövården.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping