Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. Du kan läsa mer om alla 16 miljökvalitetsmål på denna sida.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska särskilt:

  1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,
  2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,
  3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och
  4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Mer information om miljömålsarbetet finns hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemetlänk till annan webbplats

Läget i länet 

Södermanlands län och miljö kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns skog, jordbruk, sjöar, hav, några stora städer och många små orter. De stora miljöutmaningarna finns också här såsom övergödning och förlust av biologisk mångfald. När det gäller luftkvalitet och försurning är däremot situationen något bättre.

Vit Näckros fotad i Långhalsen Foto: Karl-Joel Sundholm

Årets uppföljning visar att länets aktörer såsom kommuner, organisationer och myndigheter driver och deltar i flera stora EU-finansierade åtgärdsprojekt. Det är särskilt tydligt kopplat till vatten- och naturmiljömålen samt till Begränsad klimatpåverkan. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att de bidrag som finns för åtgärder i vattenmiljöer och odlingslandskapet samt för minskad klimatpåverkan fördelas till åtgärder i länet.

Inom det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen arbetar länets aktörer tillsammans. En åtgärd som avslutats under året är projektet Minimeringsmästarna Nyköping – Trosa där ett antal testhushåll utmanades och inspirerades att minska sitt avfall under ett år. Projektet blev mycket lyckat och den gemensamma minskningen blev 57 procent.

Trots ett aktivt arbete räcker åtgärderna inte för att nå målen. För de flesta mål är det svårt att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

För två mål – Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap – finns dock en negativ trend. Ekosystemen i Södermanland är påverkade, och trots att många åtgärder görs minskar arealen av flera naturtyper, och förutsättningar för arter försämras.

Även övergödningen är ett allvarligt miljöproblem i länet och starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor. Endast en fjärdedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status. Orsakerna är dels övergödning, men också fysisk påverkan av vattenmiljöer.

För God bebyggd miljö finns en positiv trend, men för att nå målet krävs ytterligare åtgärder såsom minskade avfallsmängder, transportsnål planering och skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Läs mer om miljömålsbedömningen för Södermanlands län 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapport Hur är (miljö)läget? Miljömål och miljöövervakning i Södermanlands län
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapport Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2017öppnas i nytt fönster

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping