Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, och stödjer till exempel kommunen i tillsynsarbetet.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak. Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel.

Vem gör vad med förorenade områden?

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn och vägleder kommunerna i sin tillsyn över förorenade områden.
 • Samordnar arbetet med förorenade områden i länet, planerar, prioriterar och följer upp.
 • Vidareförmedlar statliga bidrag för undersökning och sanering till en kommunal eller annan huvudman.
 • Granskar hur kommunerna beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen

Kommunens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn över förorenade områden.
 • Utför lokal planering, prioritering och uppföljning i kommunen.
 • Inventerar pågående miljöfarliga verksamheter eller andra förorenade områden som kommunen har tillsyn över.
 • Kan agera huvudman för undersökning och sanering med statliga bidrag.
 • Beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen.
 • Kan vara ansvarig för undersökning och sanering till följd av den verksamhet som kommunen själv bedriver eller har bedrivit.

Mer information om huvudmannaskap vid efterbehandling av förorenade områden finns i vår broschyr.

Huvudman – efterbehandling av förorenade områdenPDF

Regionalt program för efterbehandling

Regionala programmet beskriver länets strategi för arbete med förorenade områden. Programmet innehåller mål och bakgrund, läget i länet samt beskrivning av arbetet tre år framåt. Till programmet bifogas en lista över länets mest prioriterade objekt.

Regionalt program förorenade områden, 2019-2021, Södermanlands länPDF

Gemensam tillsynsvägledning för Mälarlänen, Dalarna och Gotland

Länsstyrelsen i Södermanlands län samarbetar med Mälarlänen (Stockholm, Västmanland, Uppsala, Örebro), Dalarna och Gotland för att gemesamt ta fram tillsynsvägledning för kommunerna i regionen. Målet för samarbetet är att öka takten på privatfinansierad efterbehandling av förorenade områden. Samarbetet innebär också att Länsstyrelsen kan erbjuda fler tillsynsaktiviteter med högre kvalitet.

Den gemensamma tillsynsvägledningsplanen har pågått sedan 2017 och följer efterbehandlingsprocessens olika steg, vilka är grunden i arbetet med förorenade områden. Vi har valt att fördela EBH-processens olika steg över en treårscykel, där varje års aktiviteter har nedanstående inriktning:

EBH- TVL snurra mälarlänen
 • År 1 Initiering - GRUF*, ansvarsutredning, föroreningsskada
 • År 2 Utredning - undersökning, riskbedömning
 • År 3 Åtgärd - åtgärdsutredning, riskvärdering, åtgärd, uppföljning

*GRUF, grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden

Tillsynsvägledning för förorenade områden

På EBH-portalen finns övergripande vägledande material om förorenade områden.

EBH-portalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens tillsynsvägledning kan exempelvis vara:

 • kommunbesök
 • utbildningsdagar
 • vägledningsmaterial via den egna webben
 • vägledning via telefonkontakt eller e-post

Miniminivå för länsstyrelsens tillsynsvägledning för förorenade områdenlänk till annan webbplats

Nationell databas för förorenade områden

De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen eller kommunen. Alla områden som identifierats har registrerats i den nationella databasen EBH-stödet. Kommunerna har inte tillgång till databasen men kan få utdrag av information av Länsstyrelsen. Det är viktigt att du för med följande uppgifter i din begäran:

 • Fastighetsbeteckning eller ID-nummer (se information i EBH-kartan)
 • Kommun
 • Skriv utdrag ur EBH-stödet i ämnesraden

Kommunen ska lämna uppgifter till Länsstyrelsen om exempelvis genomförda inventeringar, utredningar eller åtgärder för registrering i EBH-stödet.

Karttjänster med förorenade områden

EBH-kartan

Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterade förorenade områden i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. I kartan får du information om förorenade områdens riskklassning, vilken typ av bransch som är eller har varit aktiv i områdena samt antal fastigheter som berörs. Kartan hämtar information från Länsstyrelsernas databas EBH-stödet. Databasen används för att bevara information från utredningar och åtgärder som har ägt rum områdena.

WMS-tjänst och shapefiler

Om du som behöver tillgång till WMS-tjänster och nedladdningsbara shape-filer för förorenade områden kan du använda länsstyrelsernas Geodatakatalog.

Inom Södermanlands län finns omkring 2 400 förorenade eller misstänkt förorende områden. Du kan själv söka efter dessa områden i WebbGIS.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping