Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2020

Under 2020 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Utlysning av 37§-medel i Södermanlands län år 2020

Länsstyrelsen i Södermanlands län kan fördela 1,8 miljoner kronor i år.

Syfte, prioriteringsgrunder och målgrupper framgår ovan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län kommer under år 2020 dessutom att särskilt prioritera insatser som innebär samverkan mellan kommuner.

Förtydligande om målgruppen nyanlända personer med uppehållstillstånd: Dessa personer är vuxna, d v s 18 år eller äldre. De bedöms som nyanlända de två första åren efter uppehållstillstånd (med vissa undantag).

Förtydligande om målgruppen ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd: Det gäller barn, d v s personer som är under 18 år.

Sista dagen för att lämna in ansökan är 31 augusti 2020.

Besked lämnas 21 september.

Ansökan skickas till: sodermanland@lansstyrelsen.se.

Blanketter

Informationsbrev >>PDF

Ansökan med vägledning § 37 2020 >>Word

Intyg samverkanspart § 37 2020 >>Word

Delrapportsmall § 37 2020 >>Word

Slutrapportsmall § 37 2020 >>Word

Jämställdhet- stöddokument >>länk till annan webbplats

Informationsverige.se >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redovisning till Länsstyrelsen i Södermanlands län

Alla insatser som beviljats medel från Länsstyrelsen ska slutrapporteras och en del insatser ska även delrapporteras. Vilka som ska delrapportera samt när del- och slutrapport ska lämnas in framgår av beslutet om medel.

Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel (se ovan).

Redovisningen ska mejlas till sodermanland@lansstyrelsen.se Ange ärendets diarienummer när redovisningen lämnas in. OBS! Ange Länsstyrelsen i Södermanlands läns diarienummer (inte någon annan länsstyrelses)!

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping