Barnets rättigheter och barnkonventionen

Barnkonventionen som lag stärker barns mänskliga rättigheter i praktiken. Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter utifrån barnkonventionen.

Vad har Länsstyrelsen för uppgifter med koppling till barnets rättigheter?

Länsstyrelsen ska stödja kommuner och regioner i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter. Det handlar bland annat om att

  • vid nätverksträffar och andra forum ge möjlighet till samordning och erfarenhetsutbyte om hur tillämpningen av barnets rättigheter säkerställs i praktiken.
  • utifrån vår regionala kännedom bidra till ett riktat stöd till kommuner och regioner utifrån de behov och förutsättningar som finns i länet.

Länsstyrelsen ska även arbeta med att samordna och utveckla hur vi tillämpar barnets rättigheter i vår egen verksamhet. Detta gör vi i samråd med Barnombudsmannen och i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner.

Vad är egentligen barnkonventionen?

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen definierar en internationell minimistandard gällande barns rättigheter. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.

Vem måste följa barnkonventionen?

I första hand är det staten som ska säkerställa rättigheterna barnet har enligt konventionen. Men även aktörer som staten har delegerat makt och ansvar till är skyldiga att följa konventionen. Det gäller till exempel olika statliga myndigheter, kommuner och regioner men också privata aktörer i offentlig sektor, till exempel fristående skolor och sjukvårdsinrättningar.

Vad säger barnkonventionen om barnets rättigheter?

Alla personer under 18 år räknas som barn. Barnet har en omfattande rätt att skyddas mot all typ av diskriminering. Till exempel på grund av kön, utseende, nationell bakgrund eller inkomstnivå i hushållet.

Barnet har också rätt att uttrycka sina synpunkter inför att myndigheter fattar beslut, avkunnar en dom, utformar en policy eller vidtar andra åtgärder som barnet berörs av. Synpunkterna ska tolkas i ljuset av de rättigheter som är relevanta i ärendet och sedan ligga till grund för en fristående bedömning av vad som är barnets bästa i det enskilda fallet. När ett beslut eller annat slutligt avgörande ska tas i ärendet så är det i första hand bedömningen utifrån barnets bästa som beslutsfattaren ska ta hänsyn till.

Andra viktiga bestämmelser i barnkonventionen handlar om barnets rätt till utveckling och trygghet, till exempel genom rätt till skydd mot våld, rätt till utbildning och rätt till social trygghet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping