ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom

  • utbildning och information till kommuner
  • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Länsstyrelsernas ANDT- uppdragPDF Broschyren Förena, Förbättra, Förändra

En samlad regional strategi för det ANDT- förebyggande arbetet i Södermanland

Länsstyrelsen har tillsammans Landstinget, Polisen, kommuner och andra aktörer arbetat fram en regional strategi med tillhörande åtgärdsplan för ANDT-arbetet i länet. Strategin och åtgärdsprogram anger en riktning för arbetet med ANDT och samverkan inom området med giltighetstid 2018-2021.

Strategin ska bidra till ett långsiktigt, strukturerat och målinriktat regionalt och lokalt arbete med ANDT. Den ska forma en plattform för samlat agerande på länsnivå samt utgöra ett stöd för arbetet på lokal och regional nivå.

Samtliga kommuner i länet, Polismyndigheten, Landstinget Sörmland och Länsstyrelsen har alla ställt sig bakom att arbeta i samverkan i den riktning som anges i strategin med tillhörande åtgärdsprogram.

Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi 2018-2021PDF

Samarbete med regionala och lokala aktörer

I Södermanlands län finns en länssamordningsgrupp för myndigheter och frivilligorganisationer för det ANDT förebyggande arbetet - DROGSAM. Den regionala ANDT-strategin ligger till grund för gruppens arbete.

Deltagarna i nätverket samverkar bland annat genom att delge varandra det som är aktuellt inom respektive organisation/verksamhet samt sprida vidare till sin egen organisation och agera gemensamt i olika frågor efter behov och möjlighet.

Exempel på gemensamt arbete i länet är dopningsförebyggande arbete enligt modellen 100 % ren hård träning, uppmärksamhetskampanjer samt gemensamma utbildningsinsatser. Länsstyrelsen ger också tillsammans med Landstinget ut nyhetsbrevet ”Hälsofrämjande skolutveckling”. 

Ungdomar är ANDTS-ambassadörer

Ungdomar från flera kommuner i länet har gjort feriepraktik som ANDTS-ambassadörer under tre veckor, med alkohol-, narkotika-, tobak-, dopnings- och spelförebyggande frågor. Praktiken syftade till att ge unga en röst i det förebyggande arbetet och verktyg för att kunna inspirera sina kompisar att fortsätta vara fria från alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel om pengar. I samband med arbetet togs en film fram, där ungdomarna delar med sig av tankar och idéer kring ANDTS-förebyggande arbetet. Filmen kommer visas för förtroendevalda, tjänstepersoner och beslutsfattare i länet.

Nyhetsbrev om hälsofrämjande skolutveckling

Smittskyddsenheten och Folkhälsocentrum vid Region Sörmland och Länsstyrelsen har tillsammans satt ihop ett nyhetsbrev som handlar om hälsofrämjande skolutveckling. De områden som främst berörs är sex och samlevnad och ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Nyhetsbrevet skickas ut fyra gånger om året och nu finns årets första nummer tillgängligt!

Hälsofrämjande skolutveckling nr 2, 2020PDF

Hälsofrämjande skolutveckling nr 1, 2020PDF

Hälsofrämjande skolutveckling nr 4, 2019PDF

Hälsofrämjande skolutveckling nr 3, 2019PDF

Hälsofrämjande skolutveckling nr 2, 2019PDF

Hälsofrämjande skolutveckling nr 1, 2019PDF

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

  • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden hos regeringen.selänk till annan webbplats

Regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016 - 2020länk till annan webbplats

Material från Länsstyrelsen m.m.

En sammanfattning av kunskap och erfarenhet gällande strategiskt lokalt framgångsrikt förebyggande ANDT-arbete. Skriften riktar sig till beslutsfattare och strateger på lokal och regional nivå och syftar till att öka kunskapen kring framgångsrikt lokalt förebyggande arbete.

Information riktade till tonårsföräldrar om alkohol, cannabis, tobak och tramadol. Foldrarna finns iKör på d två format.

Foldrar för tryck - Skrivs ut som en fyrsidig broschyr i A5-format. Välj "verklig storlek" och "liggande" när du skriver ut.

Foldrar för webb - I ett format som kan läsas direkt från skärmen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping