Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom:

  • utbildning och information till kommuner
  • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

  • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringens skrivelse om den samlade strategin på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

En samlad regional strategi för det ANDT- förebyggande arbetet i Södermanland

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Sörmland, Polisen, kommuner och andra aktörer arbetat fram en regional strategi med tillhörande åtgärdsplan för ANDT-arbetet i länet. Strategin och åtgärdsprogram anger en riktning för arbetet med ANDT och samverkan inom området med giltighetstid 2018-2021.

Strategin ska bidra till ett långsiktigt, strukturerat och målinriktat regionalt och lokalt arbete med ANDT. Den ska forma en plattform för samlat agerande på länsnivå samt utgöra ett stöd för arbetet på lokal och regional nivå.

Samtliga kommuner i länet, Polismyndigheten, Region Sörmland och Länsstyrelsen har alla ställt sig bakom att arbeta i samverkan i den riktning som anges i strategin med tillhörande åtgärdsprogram.

Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi 2018-2021 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Samarbete med regionala och lokala aktörer

I Södermanlands län finns en länssamordningsgrupp för myndigheter och frivilligorganisationer för det ANDTS-förebyggande arbetet - DROGSAM. Den regionala ANDT-strategin ligger till grund för gruppens arbete.

Exempel på gemensamt arbete i länet är dopningsförebyggande arbete enligt modellen 100 % ren hård träning, uppmärksamhetskampanjer samt gemensamma utbildningsinsatser. Länsstyrelsen ger också tillsammans med Region Sörmland ut nyhetsbrevet ”Hälsofrämjande skolutveckling”. 

En kunskapssammanställning och lägesbild för bruk, skador och konsekvenser av ANDTS i Södermanlands län har tagits fram 2020. Läs mer

Nyhetsbrev om hälsofrämjande skolutveckling

Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland ansvarar gemensamt för ett nyhetsbrev som skickas ut fyra gånger per år. Brevet har fokus på ANDT, sexualitet och samlevnad och olika aspekter på hälsa/ohälsa. Vi presenterar våra egna aktiviteter och tipsar på vad som händer i länet och nationellt inom hälsofrämjande skolutveckling. Börja prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram material som riktar sig till olika aktörer för att stödja det förebyggande arbetet. Materialet finns samlat på undersidan ANDTS - material från Länsstyrelsen.

ANDTS - material från Länsstyrelsen

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping