Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Så påverkar omvärldsläget samhället

Med anledning av kriget i Ukraina och den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa har Länsstyrelsen fått flera uppdrag. Ett uppdrag är att vi veckovis redovisar hur det svenska samhället påverkas i varje län.

Rysslands invasion av Ukraina påverkar omvärlden och Sverige på flera olika sätt. Länsstyrelsen har fått flera uppdrag för att möta de behov som uppstått.

Redovisning av lägesbilder som beskriver effekter på länen

Alla 21 länsstyrelser ska regelbundet redovisa lägesbilder om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar det svenska samhället i respektive län. Lägesbilderna redovisar effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde inom följande områden:

  • migrationsrelaterade frågor
  • cybersäkerhet
  • desinformation
  • påverkan på samhällsekonomi och näringsliv
  • samhällets funktionalitet
  • andra konsekvenser i länen.

För att hantera uppdraget har ett gemensamt nationellt kansli för alla länsstyrelser bildats. Det samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm. Kansliet sammanställer de 21 lägesbilderna till en nationell lägesbild varje vecka. Lägesbilden sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som kommuner och andra aktörer i länen har identifierat på en övergripande nivå. Lägesbilden publiceras varannan vecka (udda veckor). Däremellan (jämna veckor) publiceras en kortare lägesbild som beskriver eventuella avvikelser jämfört med föregående vecka.

Länsstyrelsernas samlade nationella lägesbild den 27 september 2022 Pdf, 197.4 kB.

Så påverkar omvärldsläget Sveriges län – första lägesbilderna lämnade till Regeringskansliet

Uppdrag till länsstyrelserna att redovisa regionala lägesbilder till Regeringskansliet

Lägesbilder för Södermanlands län

Utifrån den begränsade påverkan som händelsen har på Södermanlands län, kommer vi att pausa lägesbildsredovisningen på webben tills vidare. Den sista redovisade lägesbilden är från den 23 augusti 2022. Om läget förändras återupptar vi redovisningen på den här sidan. Den samlade nationella lägesbilden finns fortsatt att läsa här ovan.

Lägesbild rapporterad 2022-08-23: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-08-16: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-08-09: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-08-02: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-07-26: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-07-19: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-07-12: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-07-05: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-06-28: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-06-21: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-06-14: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-06-07: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-05-31: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-05-24: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-05-17: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-05-10: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-05-03: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-04-26: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-04-19: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-04-12: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-04-05: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Lägesbild rapporterad 2022-03-29: Lägesbild för Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Myndighetsgemensam information till skyddssökande från Ukraina

Länsstyrelserna har tillsammans med MSB och Migrationsverket tagit fram ett informationsmaterial för människor som har flytt från kriget i Ukraina. Syftet med materialet är att hjälpa personer som har flytt till Sverige från Ukraina att

  1. ansöka om skydd i Sverige hos Migrationsverket, enligt massflyktsdirektivet
  2. hitta samlad information om det svenska samhället på Informationsverige.se. Webbplatsen beskriver hur det till exempel fungerar med boende, vård, husdjur, skola och arbete.

Skydd enligt massflyktsdirektivet på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

De samhällsaktörer som möter skyddssökande från Ukraina i sin verksamhet får gärna använda informationsmaterialet.

Ladda ned informationsmaterialet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Krisstöd till jordbruket och yrkesfisket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som fått kostnadsökningar till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Genomförda uppdrag

Under våren 2022 samverkade Länsstyrelserna med Migrationsverket för att få en jämn fördelning av skyddsbehövande ukrainare över hela landet. Myndigheterna förde bland annat dialoger med kommunerna i respektive län för att åstadkomma detta.

Från och med den 1 juli 2022 gäller den nya lag som innebär att kommunerna efter anvisning av Migrationsverket har ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina.

Den 25 mars redovisade länsstyrelserna en inventering med drygt 74 000 tillfälliga boendeplatser för Migrationsverket att använda utifrån behov. Boendeplatserna är tänkta att användas för människor som flytt Ukraina och andra länder. Inventeringen omfattade en lista med lägenheter, skolor, idrottshallar, campingplatser, stugbyar, semesteranläggningar, vandrarhem, modulboenden och lagerlokaler. Länsstyrelserna gjorde inventeringen på uppdrag av regeringen.

Uppdatering av boendeinventering den 5 april

Länsstyrelserna uppdaterade den 5 april inventeringen av tillfälliga boendeplatser. Det totala antalet boendeplatser som Migrationsverket kan använda utifrån behov uppgår nu till 73 647 stycken istället för 74 042 boendeplatser som uppgavs den 25 mars.

Bakgrunden till uppdateringen är att den ursprungliga listan inkluderade alla boendeplatser som kommuner med flera rapporterat in till och med morgonen den 25 mars. Under fredagen den 25 mars drog några aktörer tillbaka sina platser medan andra aktörer tillkom med ytterligare boendeplatser. Utöver detta förekom även ett skrivfel i den ursprungliga listan, vilket bidragit till att antalet platser i Gotlands län minskat från 3 278 till 1 684 platser i den uppdaterade listan.

Den 11 mars redovisade länsstyrelserna 14 300 tillfälliga boendeplatser som Migrationsverket kan använda om de behöver/vid behov. Antalet tillfälliga boendeplatser kommer från en inventering av tillfälliga boendeplatser som länsstyrelserna genomförde i landets kommuner med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina. Inventeringen gjordes utifrån en hemställan från Migrationsverket till länsstyrelserna den 8 mars om att inventera tillfälliga boendeplatser i sex län. Den 10 mars kompletterades hemställan med en förfrågan som gällde alla län i Sverige.

Länsstyrelsens roll inom krisberedskap och civilt försvar

Länsstyrelsens roll när det gäller krisberedskap och civilt försvar är att samordna arbetet i länet – före, under och efter en samhällsstörning. Under en samhällsstörning ska vi samverka med länets aktörer för att kunna inrikta och uppnå en samordning av samhällets åtgärder och resurser. Syftet är att konsekvenserna för samhället ska bli så små som möjligt.

I praktiken handlar Länsstyrelsens ansvar om att få alla inblandade aktörer att dra åt samma håll i frågor om krisberedskap och civilt försvar. Det innebär inte att vi övertar ansvar eller uppgifter från övriga berörda aktörer i och utanför länet.

Tillsammans med Försvarsmakten samordnar Länsstyrelsen det civila och militära försvaret inom respektive militärregion och vi ordnar även utbildningar och övningar.

Flyktingar från Ukraina

Länsstyrelsen arbetar med mottagandet av flyktingar från Ukraina. Vi bevakar situationen, inhämtar och sprider information, samverkar med kommuner, organisationer och andra myndigheter samt arbetar även med flera uppdrag från regeringen kopplat till flyktingmottagandet. Vi har samlat all information som rör flyktingmottagandet på en egen sida. Där finns även informationsblad på flera språk till flyktingar som kommer till Södermanland samt länkar till länets kommuner, Region Sörmland, aktuella myndigheter och ideella organisationer.

Flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina

Frågor och svar

Krisinformation.se samlar olika myndigheters information.
Kriget i Ukraina på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Samlad information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina finns på deras webbplats.
Rysslands invasion av Ukraina på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

I rapporteringen av kriget förekommer många bilder och annan kommunikation som kan vara svårt att veta om den stämmer eller inte. Det är alltid viktigt att vara källkritisk och fundera över vem som står bakom information och budskap.

Källkritik på webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Alla hanterar oro på olika sätt. Krisinformation.se har samlat information till dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.

Stöd vid oro på webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Med anledning av kriget i Ukraina är det många barn och unga som känner oro och rädsla. För att du som förälder eller skolpersonal lättare ska kunna prata med barn om deras oro har Försvarsmakten tagit fram en lista på handfasta råd.

Mer om hur du som vuxen kan prata med barn som är oroliga för omvärldsläget på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.

Människor som engagerar sig frivilligt är en viktig resurs i samhällets krisberedskap. Medlemmar i ideella organisationer som övat och fått utbildning är mer användbara än spontanfrivilliga i en krissituation då de kan bidra med olika typer av specialkompetenser. Engagera dig gärna i en frivillig försvarsorganisation eller någon annan frivilligorganisation som passar dig.

Frivilligorganisationer på webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vi är alla en del av Sveriges beredskap. Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället.

Förbered dig för kris på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vad kan jag som privatperson göra? på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns i bland annat bostadshus och industrifastigheter. Fastighetsägaren ansvarar för underhållet av skyddsrummet. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som kontrollerar att mängden skyddsrum bevaras. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste skyddsrummets ägare åtgärda dem. Länsstyrelsen har inget ansvar för skyddsrum.

Skyddsrumskarta på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Skyddsrum på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsmyndigheten följer utvecklingen i Ukraina. De anpassar sin bevakning efter rådande läge och genomför kontinuerligt beräkningar av spridning av radioaktiva ämnen från ett eventuellt utsläpp i Ukraina. Vid en händelse som leder till utsläpp av radioaktiva ämnen i Ukraina begränsas konsekvenserna i Sverige av det stora avståndet mellan länderna.

Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tomas Birgegård, Enhetschef för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Södermanlands län, svarar på frågor som rör säkerhet och krisberedskap:

tomas.birgegard@lansstyrelsen.se

010-223 43 27

Länsstyrelsen i Södermanlands läns integrationssamordning svarar på frågor som rör integration och flyktingar:

flyktingkris.sodermanland@lansstyrelsen.se

Kontakt