Länsstyrelsens arbete med covid-19

Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå.

Länsstyrelsen stöttar ansvariga aktörer i länet i deras arbete och ser till att det kommer till stånd en samverkan och en samordning mellan aktörerna.

Redovisa lägesbilder till regeringen

Vi sammanställer regelbundet rapporter över läget i länet, analyserar konsekvenser och deltar i den nationella samverkan som sker mellan ansvariga myndigheter.

På regeringens uppdrag ska vi varje vecka redovisa länets samlade lägesbild. Lägesbilderna rapporteras gemensamt till regeringen via länsstyrelsernas samordningskansli. Vi rapporterar också om läget i länet till MSB varannan vecka.

I lägesbilden redovisar vi bland annat:

  • länets utveckling av covid-19
  • behov av samverkan
  • planerade och genomförda åtgärder
  • hur kommunernas, regionens och andra regionala aktörers verksamhet påverkas.

Samverkan med länets aktörer

Region Sörmland ansvarar för det regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i länet. Under coronapandemin stödjer och underlättar Länsstyrelsen samverkan mellan Region Sörmland och länets kommuner genom bland annat samverkanskonferenser, där regionens smittskydd deltar med information.

Vi arbetar tillsammans med Region Sörmland, kommuner och andra organisationer för att säkerställa samhällsviktiga funktioner och minska smittspridning.

Särskilda uppdrag under coronapandemin

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen ansvarar för att göra tillsyn och kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten

Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin.

Uppdraget samordnas av MSB.

Uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin på regeringskansliets webbplats. Länk till annan webbplats.

Handlägga omsättningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan via Boverkets e-tjänst. Det går att söka stödet fram till den 31 januari 2021.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Följa efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats för att minska smittspridningen efterlevs.

Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns tecken på en ökad smittspridning i landet.

Varje länsstyrelse gör veckovisa uppföljningar av efterlevnaden och ställer samman en regional lägesbild. Länsstyrelsernas gemensamma samordningskansli gör därefter en nationell lägesbild som rapporteras till Regeringskansliet (socialdepartementet).

Uppdraget avslutas den 1 juni 2021.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Stötta kommunernas tillsyn av serveringsställen

Riksdagen har beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Enligt den nya lagen ansvarar kommunerna inte bara för tillsynen av restauranger, barer och kaféer utan får också befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe.

Länsstyrelserna ska bistå kommunerna med stöd, råd och vägledning i detta arbete. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder gäller från och med 31 december 2020 till 31 maj 2021. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen har en sida med fakta, råd och vägledning kring smittskydd på serveringsställen. Du når sidan via länken nedan.

Länsstyrelserna ska stötta kommunernas tillsyn av serveringsställen

Samordna länets tillgång till skyddsutrustning

Socialstyrelsen har uppdraget att säkra tillgången till skyddsutrustning när kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt inom länet.

Länsstyrelsen bistår Socialstyrelsen genom att veckovis sammanställa kommunernas lägesbilder över behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial och fördela tillgängligt material mellan kommunerna i länet. Syftet med rapporteringen är att tillgängliga resurser ska kunna fördelas på ett objektivt och solidariskt sätt över landet. De nationella behoven ska vägas samman med de lokala behoven.

Länsstyrelsen arbetar med att

  • se över kommunernas behov
  • inventera tillgångar i länet
  • samordna med regionen, kommunerna och Socialstyrelsen
  • bedöma och mäkla behov av utrustning

Regeringens uppdrag till länsstyrelserna att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgång till skyddsutrustning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping