Regionalt skogsprogram

Det finns ett stort intresse för skogen i länet. Genom samverkan och dialog kan vårt län bidra till regeringens vision om att skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Alla län i Sverige har börjat ta fram regionala skogsprogram. Länsstyrelsen i Södermanlands län, Skogsstyrelsen och Region Sörmland samverkar sedan hösten 2018 i arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram för Södermanlands län.

Sedan starten 2018 har ett antal dialoger genomförts i form av samtal, workshops och konferenser för att skapa en grund för hur ett regionalt skogsprogram kan tas fram. Från och med 2020 drivs arbetet som ett projekt med Region Sörmland som projektägare och Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen som samverkansparter.

Skogens betydelse i fokus

Projektet väntas pågå år 2020-2022 för att sen övergå i en fungerande plattform där skogens betydelse för länet ska vara i centrum. Under 2020 kommer projektet att kompletteras med en referensgrupp bestående av aktörer som representerar en bredd av kompetenser och som har ett engagemang i frågor som rör länets skog. Tillsammans kommer vi också att ta fram ett kunskapsunderlag med analyser av skogens värden för länet. Förhoppningen är att alla med intresse av skogen ska kunna träffas och vara med och forma det kommande skogsprogrammet så att det blir just den plattform för samverkan som behövs.

På Skogsstyrelsens webbplats om regionala skogsstrategierlänk till annan webbplats samlas information som kan vara bra att ha för den som vill engagera sig i processerna. Där finns också länkar till det nationella skogsprogrammets strategi och handlingsplan.

Kontakt

Åsa Hofring

Regional samordnare Skogsprogrammet, Skogsstyrelsen