Energihushållning och klimatpåverkan i översiktsplanen

Energiförsörjning och energihushållning

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska enligt plan- och bygglagen lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.

Översiktsplanen bör bidra till att skapa förutsättningar för ett minskat energibehov och en trygg och hållbar energiförsörjning.

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi.

Energiöverenskommelsen – mål om förnybar elproduktion

Som en del av regeringen energiöverenskommelse från 2016 fastställdes ett mål om 100% förnybar energiproduktion till 2040. En ökad elproduktion från förnybara energikällor är därför, enligt Energimyndigheten, ett nationellt intresse, som måste få tillgång till mark- och vattenområden.

Se även avsnitt rörande kraftsystem, etablering av elintensiv verksamhet och nya elproduktionsanläggningar under rubrik ”Elförsörjning” i temaavsnittet ”Regional utveckling och infrastruktur”.

Översiktsplanen ska visa kommunens viljeinriktning när det gäller vindkraftsutbyggnad. Planen är ett bra instrument för kommunen att styra vindkraft till de bäst lämpade områdena. Teknikutvecklingen innebär att det går att bygga allt högre vindkraftverk vilket har fått till följd att även skogsklädda områden är möjliga och lönsamma områden att bygga vindkraft inom. Då vindkraftsetableringar berör många olika intressen, däribland friluftsliv och upplevelsevärden, är det viktigt att göra en analys av landskapet utifrån ett helhetsperspektiv.

På GIS-webbtjänsten Vindbrukskollen finns uppgifter om planerade och byggda vindkraftverk. Databasen innehåller även uppgifter om vindkartering samt övriga intressen, t.ex. skyddade områden. Vindbrukskollen är ett bra underlag för kommunal planering av lokalisering av vindkraft.

Vindbrukskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplanen bör visa hur kommunen kan underlätta och stimulera en ökad utbyggnad av solceller och solvärme.

Med hjälp av en solkarta kan potentialen för el- och värmeproduktion från solen bedömas. En solkarta kan därmed fungera som ett bra verktyg i den fysiska planeringen.

Hos Länsstyrelsen går det att ansöka om stöd till solceller och energilagring.

Exempel på solkarta från Katrineholms kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Infomation om stöd till solceller Öppnas i nytt fönster.

Infomation om stöd till energilagring Öppnas i nytt fönster.

Delar av länet har relativt god tillgång till restvärme från industrin. I översiktsplanen bör övervägas om ett restvärmeutnyttjande är möjligt i samband med etableringar av nya bostads- eller industriområden.

Spillvärmepotential i Södermanland - en basstudie, rapport 2018:13

Översiktsplanering för minskad klimatpåverkan

För att uppnå de nationella energi- och klimatmålen krävs en kombination av  energieffektivisering, övergång till förnybara energikällor och ett minskat transportbehov. Översiktsplanen utgör ett viktigt instrument för att i ett tidigt skede integrera klimat- och energifrågor i den fysiska planeringen.

I den regionala klimat- och energistrategin för Södermanland beskrivs förutsättningarna för ökad resurshushållning, övergång till förnybara energikällor och en hållbar samhällsplanering utifrån ett regionalt perspektiv. Länsstyrelsens vision är att år 2045 bidrar inte länet med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vi är oberoende av fossila bränslen och energianvändningen är effektiv och i huvudsak baserad på förnyelsebara energikällor. Samhället präglas av en cirkulär ekonomi där restprodukter från en samhällsfunktion vidareanvänds i en annan.

Boverkets vägledning - Översiktsplanering för minskad klimatpåverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regional klimat- och energistrategi för Södermanland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förändrat klimat – klimatanpassning

Samhällsplaneringen behöver anpassas till ett förändrat klimat. Kommunala planer behöver integrera och förutse konsekvenser av att klimatet förändras samt verka för minskade utsläpp av växthusgaser. Det kan till exempel vara lämpligt att utreda behovet av att skydda befintliga värden inför framtida klimatförändringar.

Mer information om klimatanpassning i översiktsplanering finns i den Sammanfattande redogörelsens temaavsnitt Hälsa och säkerhet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss