Underlag för översiktsplaner för Södermanlands län

För att översiktsplanen ska ge så bra vägledning som möjligt vid beslut som rör den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen är det avgörande att planens innehåll är aktuellt.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska Länsstyrelsen redovisa ett underlag till länets kommuner avseende statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Underlaget fungerar dels som stöd för kommunens aktualitetsprövning av översiktsplanen och dels som vägledning vid aktualisering av översiktsplanens innehåll.

Underlaget ska enligt 3 kapitlet 26 § PBL redovisas under den andra halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige samt när en kommun begär det.

Hur gör vi i Södermanlands län?

Länsstyrelsen har valt att redovisa redogörelsen i två steg;

Steg 1 - Länsgemensam version på webben

Redovisning av underlaget steg 1, är en länsgemensam webbaserad version, riktad till länets kommuner.

Redovisningen av underlaget enligt steg 1 kommer att uppdateras årligen.
Information om att aktualisering har gjorts lämnas till länets kommuner i samband med att underlaget publiceras på Länsstyrelsens externa webbplats.

Steg 2 - Redovisning av kommunspecifikt underlag

I det kommunspecifika underlaget ska Länsstyrelsen utöver att redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet även ange

 1. hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen, och
 2. om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller

Redovisningen till kommunen ska göras under den andra halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunspecifika underlag tas också fram på begäran.

Innehåll i underlag för översiktsplaner för Södermanlands län

Länsstyrelsens underlag för översiktsplanen, steg 1,innehåller information om aktuell lagstiftning, relevant planeringsunderlag samt rekommendationer för översiktsplanens innehåll. Information och länkar uppdateras årligen.

Redogörelsen omfattar följande temasidor;

 1. Allmänt om översiktsplanöppnas i nytt fönster
 2. Lagstiftning av betydelse för översiktsplaneringöppnas i nytt fönster
 3. Allmänna intressen, nationella och regionala mål, planer och programöppnas i nytt fönster
 4. Konsekvenser, alternativredovisning och strategisk miljöbedömning
 5. Planeringsunderlagöppnas i nytt fönster
 6. Riksintressenöppnas i nytt fönster
 7. Miljökvalitetsnormeröppnas i nytt fönster
 8. Strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)öppnas i nytt fönster
 9. Mellankommunal samordningöppnas i nytt fönster
 10. Hälsa, säkerhet, risker för olyckor, klimatanpassningöppnas i nytt fönster
 11. Social hållbarhetöppnas i nytt fönster
 12. Regional utveckling och infrastrukturöppnas i nytt fönster
 13. Bebyggelse och bostadsförsörjningöppnas i nytt fönster
 14. Energihushållning och klimatpåverkanöppnas i nytt fönster
 15. Vattenplaneringöppnas i nytt fönster
 16. Teknisk försörjning och resurshushållningöppnas i nytt fönster
 17. Jord- och skogsbruköppnas i nytt fönster
 18. Naturvärden och friluftslivöppnas i nytt fönster
 19. Kulturvärdenöppnas i nytt fönster
 20. Totalförsvar och säkerhet i offentlig miljööppnas i nytt fönster

De temasidor som beskriver allmänna intressen som Länsstyrelsen, enligt 3 kap. 16 § PBL, är skyldig att bevaka och kommentera i sitt granskningsyttrande är dessa;

 • riksintressen
 • miljökvalitetsnormer
 • strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
 • mellankommunal samordning
 • hälsa, säkerhet risker för olyckor, klimatanpassning.

I de fall Länsstyrelsen lyfter fram brister i kommunens förslag till översiktsplan och kommunen inte tar hänsyn till detta, kan Länsstyrelsen komma att överpröva efterföljande beslut som tas i form av detaljplaner eller bygglov.

Övriga temasidor ger vägledning kring lagstiftning, miljöbedömning, planeringsunderlag respektive hantering av övriga allmänna intressen. I förekommande fall framgår det också vilka statliga och regionala mål, planer och program som är relevanta för respektive teman.

Det är kommunen som har att ta ställning till vilka mål och fokusområden som är relevanta för utvecklingen inom kommunen. Det viktigaste är att planens innehåll ger ett aktuellt och ändamålsenligt stöd till kommande beslut om mark- och vattenanvändning inom kommunen och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping