Lagstiftning av betydelse för översiktsplanering

Nedan anges dels några centrala lagrum enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) som reglerar en översiktsplans innehåll.

3 kapitlet PBL. Översiktsplan

1 § Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

4 § Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt.

Om en sådan strategisk miljöbedömning som avses i 6 kap. miljöbalken inte ska göras, ska kommunen i översiktsplanen redovisa skälen för sin bedömning i den frågan.

Krävs en sådan strategisk miljöbedömning som avses i 6 kap. miljöbalken, ska kommunen redovisa miljökonsekvenser i planen på ett sätt som uppfyller kraven i 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. Lag (2017:965).

5 § Av översiktsplanen ska framgå:

  1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden
  2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras
  3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande
    miljökvalitetsnormer
  4.  hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen
  5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder
  6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken
  7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Lag (2018:1370)
  8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen. Lag (2018:1732).

6 § Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt framgår.

3 kap. MB

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden kopplat till riksintressen, opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden samt bevaringsvärd jordbruks- och skogsmark.

4 kap. MB

Särskilda bestämmelser för hushållning av mark och vatten för vissa av riksdagen utpekade områden i landet samt samtliga Natura 2000-områden. Områdena är i sin helhet av riksintresse.

6 kap. MB

Krav på en strategisk miljöbedömning samt en miljökonsekvensbeskrivnings (MKB) innehåll. Från 1 januari 2018 har ett nytt kapitel 6 trätt i kraft.

Kontakt