Sammanfattande redogörelse för Södermanlands län

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska Länsstyrelsen lämna en sammanfattande redogörelse till länets kommuner med synpunkter avseende statliga och mellankommunala intressen av betydelse för planens aktualitet.

Redogörelsen fungerar dels som underlag för kommunens egen aktualitetsprövning av översiktsplanen, dels som underlag vid arbetet med att uppdatera översiktsplanens innehåll. För att översiktsplanen ska fungera som stöd till kommunens markanvändning är det avgörande att planens innehåll är aktuellt.

Den sammanfattande redogörelsen ska enligt 3 kapitlet 28§ PBL lämnas en minst en gång under varje mandatperiod samt när en kommun begär det.

Hur gör vi i Södermanlands län?

Länsstyrelsen har valt att redovisa redogörelsen i två steg;

Steg 1 - Länsgemensam version på webben

”Som underlag till kommunernas aktualitetsprövning ska länsstyrelsen minst en gång under varje mandatperiod redogöra för vilka statliga och mellankommunala intressen som kan vara av betydelse för översiktsplanens aktualitet.”

Den sammanfattande redogörelsen steg 1, redovisas som en länsgemensam webbaserad version, riktad till länets kommuner. Denna redogörelse ersätter därmed den senast publicerade rapporten, enligt steg 1, som sammanställdes 2013.

Den sammanfattande redogörelsen enligt steg 1 kommer att uppdateras årligen. Information om att aktualisering har gjorts lämnas till länets kommuner i samband med att redogörelsen publiceras på Länsstyrelsens externa webbplats.

Steg 2 - Kommunspecifika redogörelser

”Av redogörelsens ska det framgå hur synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen. Länsstyrelsen ska lämna en sådan redogörelse till kommunen också när kommunen begär det.”

Kommunspecifika redogörelser tas fram på begäran eller på Länsstyrelsens eget initiativ.

Innehåll i sammanfattande redogörelsen

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse, steg 1,innehåller information om aktuell lagstiftning, relevant planeringsunderlagsamt rekommendationer för översiktsplanens innehåll. Information och länkaruppdateras årligen.

Redogörelsen omfattar följande temasidor;

 1. Allmänt om översiktsplanöppnas i nytt fönster
 2. Lagstiftning av betydelse för översiktsplaneringöppnas i nytt fönster
 3. Allmänna intressen, nationella och regionala mål, planer och programöppnas i nytt fönster
 4. Konsekvenser, alternativredovisning och strategisk miljöbedömning
 5. Planeringsunderlagöppnas i nytt fönster
 6. Riksintressenöppnas i nytt fönster
 7. Miljökvalitetsnormeröppnas i nytt fönster
 8. Strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)öppnas i nytt fönster
 9. Mellankommunal samordningöppnas i nytt fönster
 10. Hälsa, säkerhet, risker för olyckor, klimatanpassningöppnas i nytt fönster
 11. Social hållbarhetöppnas i nytt fönster
 12. Regional utveckling och infrastrukturöppnas i nytt fönster
 13. Bebyggelse och bostadsförsörjningöppnas i nytt fönster
 14. Energihushållning och klimatpåverkanöppnas i nytt fönster
 15. Vattenplaneringöppnas i nytt fönster
 16. Teknisk försörjning och resurshushållningöppnas i nytt fönster
 17. Jord- och skogsbruköppnas i nytt fönster
 18. Naturvärden och friluftslivöppnas i nytt fönster
 19. Kulturvärdenöppnas i nytt fönster

De temasidor som beskriver allmänna intressen som Länsstyrelsen, enligt 3 kap. 16 § PBL, är skyldig att bevaka och kommentera i sitt granskningsyttrande är dessa;

 • riksintressen
 • miljökvalitetsnormer
 • strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
 • mellankommunal samordning
 • hälsa, säkerhet risker för olyckor, klimatanpassning.

I de fall Länsstyrelsen lyfter fram brister i kommunens förslag till översiktsplan och kommunen inte tar hänsyn till detta, kan Länsstyrelsen komma att överpröva efterföljande beslut som tas i form av detaljplaner eller bygglov.

Övriga temasidor ger vägledning kring lagstiftning, miljöbedömning, planeringsunderlag respektive hantering av övriga allmänna intressen. I förekommande fall framgår det också vilka statliga och regionala mål, planer och program som är relevanta för respektive teman.

Det är kommunen som har att ta ställning till vilka mål och fokusområden som är relevanta för utvecklingen inom kommunen. Det viktigaste är att planens innehåll ger ett aktuellt och ändamålsenligt stöd till kommande beslut om mark- och vattenanvändning inom kommunen och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping