Goda exempel på insatser med grön infrastruktur

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här presenteras goda exempel att inspireras av.

Så kan landskapets aktörer bidra till grön infrastruktur

Goda exempel från Södermanland

Hjälmarens lövskogsmiljöer

Runt sjön Hjälmaren finns ett unikt och värdefullt kulturlandskap, rika miljöer för biologisk mångfald och lövskogar som kan producera trädslag och sortiment som efterfrågas av marknaden. Runt sjön pågår ett samarbete över såväl läns- som kommungränser för att tillsammans inspirera till ett hållbart brukande med fokus på lövskogsmiljöerna.

Projektet Hjälmarens lövskogsmiljöer är ett samarbeta mellan myndigheter runt Hjälmaren. Det är också en del i arbetet med grön infrastruktur.

Fokus ligger på ett hållbart brukande av landskapet, till exempel lövskogsbruk, betade kulturlandskap och att gynna friluftsliv och tillgänglighet, men det handlar även om att bevara förutsättningar för det rika växt- och djurlivet.

Myndigheter som ingår:

  • Länsstyrelserna i Örebro, Västmanland och Södermanlands län
  • Skogsstyrelsedistrikten Sörmland-Örebro och Uppsala-Västmanland
  • Kommunerna Örebro, Eskilstuna, Vingåker, Katrineholm och Arboga.

En gemensam strategi har tagits fram som slår fast en gemensam viljeinriktning för myndigheternas arbete kring Hjälmarlandskapets lövmiljöer.

Strategi Hjälmarlandskapets lövskogar Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Genom dialog och kunskapsutbyte vill vi inom projektet skapa ett nätverk mellan myndigheter, markägare, brukare, ideell naturvård, friluftlivsorganisationer med mera. Exempel på metoder för att nå ut till berörda är att ordna kurser, bjuda in till fältvandringar och ta fram informationsmaterial.

I samarbete med markägare har det skapats demonstrationsytor för lövskogsskötsel vid Göksholm i Örebro kommun och Sickelsjö och Bokärr i Arboga kommun.

Broschyr om sjöns värden och möjligheter

I broschyren Hjälmarlandskapets lövmiljöer – En rik kulturbygd med höga natur- och produktionsvärden får du en inblick i ett landskap med många värden. Den används vid kontakter med markägare, politiker, tjänstemän o s v och syftet är att väcka tankar kring sjöns historia och lyfta fram tankar kring utmaningar och möjligheter kopplat till det unika lövlandskapet.

Broschyr Hjälmarlandskapets lövmiljöer Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om produktion av björk

Det krävs rätt skötsel för att lyckas med produktion av björkvirke. I den här broschyren lyfter vi fram några grundläggande regler när det gäller röjning, gallring och avverkning.

Broschyr Produktion av björk Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta gärna någon i arbetsgruppen om du har funderingar eller frågor kring arbetet med Hjälmarens lövskogsmiljöer

Länsstyrelsen

Markus Forsberg
Länsstyrelsen Södermanland
Telefon: 010 - 223 42 89

Henrik Josefsson
Länsstyrelsen Örebro
Telefon: 010 - 224 86 32

Jacob Rudhe
Länsstyrelsen Västmanland 
Telefon: 010 - 224 93 98

Skogsstyrelsen

Mattias Engman
Skogsstyrelsen, Sörmland-Örebros distrikt
Telefon: 0155 - 26 49 76

Kommuner

Erik Göthlin
Örebro kommun
Telefon: 0730 - 63 77 68

Pelle Tengö
Vingåkers kommun
Telefon: 0151 - 191 00 (växel)

Linda Aldebert
Katrineholms kommun
Telefon: 0150 - 570 00 (växel)

Charlotta Kjellström
Eskilstuna kommun
Telefon: 016 - 710 10 00 (växel)

Ricardo Dojorti (tf)
Arboga kommun
Telefon: 0589-870 00 (växel)

Under mitten på 1800-talet genomfördes en av Nordeuropas största torrläggningar i Hjälmarens avrinningsområde. Först sänktes Hjälmaren och därefter sänktes och dränerades stora delar av Närkeslätten. Sänkningen medförde att det frigjordes cirka 17 000 hektar bördig åkermark.

Sänkningen av Hjälmarens vattenyta har präglat det sjönära landskap som vi har idag kring sjön. Stora arealer ny odlingsmark skapades. Men med tiden har delar försumpats och gradvis växt igen med lövskog eller planterats igen med gran.

Hjälmaren är idag en grund och näringsrik slättsjö. Sjön avvattnas genom Eskilstunaån till Mälaren. De största tillflödena är Svartån och Kvismare kanal, båda från väster. Till skillnad mot de tre största sjöarna i Sverige är inte Hjälmaren statligt vatten utan kommunalt vatten.

Grön infrastruktur i gräsmarker

I denna film får du veta mer om två forskningsprojekt inom gräsmarkernas gröna infrastruktur i Nynäs naturreservat. Bland annat berättar professor Sara Cousins från Stockholms universitet hur viktiga betesdjuren är för att bevara den biologiska mångfalden i gräsmarkerna.

Goda exempel från andra delar av Sverige

Vad kan jag som lantbrukare göra?

Jordbruksverket har samlat inspiration och tips för hur man generellt ökar mångfalden på slätten samt hur man genom bete av skog, bryn, åkerholmar, dikes- och vägrenar kan skapa hållbara landskap för många växter och djur.

Läs om hur du kan förbättra mångfalden på slätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om bete av skogar, bryn, åkerholmar, dikes- och vägrenar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vad kan jag som skogsbrukare göra?

Alla som äger mark, arbetar eller på andra sätt verkar i skogen, kan göra små och stora insatser för att stärka den gröna infrastrukturen.

Läs mer om hur du kan bidra till den gröna infrastrukturen i skogen Länk till annan webbplats.


Grön infrastruktur i samhällsplaneringen

Med underlag och kunskap om grön infrastruktur blir det tydligare vilka strukturer och kopplingar som bör bevaras, stärkas och utvecklas i samhällsplaneringen. Detta kan hanteras i grönplaneringsprocessen och sammanfattas i en grönplan. Läs mer om grönplanering på Naturvårdsverket och Boverket.

Grönplanering på Naturvårdsverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverket med information om grönplanering och ekosystemtjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer i vägledningen Grön infrastruktur och fysisk planering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss