Skyddsobjekt

 

I Södermanland finns flera verksamheter och anläggningar som anses samhällsviktiga eller har stor betydelse för samhällets förmåga att fungera. Länsstyrelsen kan besluta att dessa verksamheter och anläggningar ska vara skyddsobjekt.

Det är den person som äger eller nyttjar objektet som är ansvarig för att avgöra behovet av skydd. Detta gäller för de objekt och anläggningar som bedöms som särskilt samhällsviktiga.

Ansökan om skyddsobjekt

 1. Fyll i blanketten Ansökan om skyddsobjektPDF
 2. Använd en blankett per objekt. Skriv om objektet är nytt eller om ansökan gäller ett tidigare skyddsobjekt. 
 3. Skriv ut och skicka blanketten till:

  Länsstyrelsen i Södermanlands län
  Stora Torget 13
  611 86 Nyköping.

Beslut om skyddsobjekt

Innan Länsstyrelsen tar ett beslut om skyddsobjekt, gör vi en noggrann bedömning av behovet i förhållande till eventuella begränsningar för allmänheten.

 • Beslutet ska så långt det är möjligt inte medföra skada eller olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen.
 • Skyddsobjektet ska inte vara mer omfattande eller ingripande än vad som är nödvändigt för att behovet av skydd ska vara tillräckligt.

Vad är ett skyddsobjekt?

Skyddsobjekt är benämningen på byggnader, anläggningar, områden eller objekt som enligt skyddslagen (2010:305) kan behöva ett förstärkt skydd mot:

 • sabotage
 • terroristbrott
 • spioneri och röjandet av uppgifter som rör totalförsvaret
 • grovt rån.

Anläggningar eller verksamheter som kan vara skyddsobjekt är exempelvis flygplatser, kraftverk, vattentorn och polisstationer.

Hur känner du igen ett skyddsobjekt?

Ett skyddsobjekt markeras tydligt med gula skyltar. Skyltarna sitter på själva skyddsobjektet eller på avgränsningar i området runt skyddsobjektet, exempelvis på ett staket eller en grind. På skylten framgår vem som beslutat om skyddsobjekt, utifrån vilket lagrum och vilket slags förbud som gäller.

skyddsobjekt

Det är förbjudet att beträda ett skyddsobjekt utan tillstånd

När en byggnad, anläggning eller ett område är klassat som skyddsobjekt, krävs det tillstånd eller särskild behörighet för att vistas där. Utöver tillträdesförbud kan beslutet även gälla förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet. Förbud kan även gälla för bad, dyk, ankring eller fiske.

Den som överträder förbuden kan få böter eller fängelse enligt 30 § skyddslagen.


Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping