Information till företagare med anledning av coronaviruset

Här hittar du länkar och samlad information med anledning av corona-pandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Länsstyrelsens roll och arbete

Länsstyrelsen är beredskapsmyndighet i Södermanland och ansvarar bland annat för att ta fram samlade lägesbilder för länet och att leda samverkan med Region Sörmland, kommuner, näringslivet och andra statliga myndigheter och aktörer.

Många företagare kommer i kontakt med Länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring corona-pandemin innebär påfrestningar för många företag i Södermanlands län.

Länsstyrelsen för löpande dialog med företrädare för näringen och diskuterar lägesbild, behov och åtgärder. Inom de områden och på de sätt det är möjligt verkar Länsstyrelsen för att stötta företagen extra mycket i dessa tider.

För att underlätta för företagen har landshövdingen beslutat att vidta följande tillfälliga åtgärder:

 • Prioritera utbetalningar av statsbidrag.
 • Prioritera utbetalningar vid handläggning av bidrag och stöd.
 • Prioritera arbete i pågående tillståndsprocesser för företag som ska starta eller utöka verksamhet. Kontakta din handläggare om det är aktuellt för din del.
 • Prioritera, där det är möjligt, handläggning av tillståndsansökningar som bedöms ha störst behov med anledning av corona. Kontakta din handläggare om det är aktuellt för din del.
 • Verksamheten för skötsel av naturreservat med upphandlade entreprenörer bland länets småföretag fortgår som planerat.
 • Miljötillsynsverksamheten har delvis andra arbetsformer men genomförs i huvudsak som planerat.
 • Tillsyn och besiktningar utförs anpassat till rådande förutsättningar i dialog med mottagaren.
 • Pröva möjligheten för företag att avvakta med avgifter för tillstånd och tillsyn. Om du önskar avvakta med en avgift som ska betalas in till Länsstyrelsen, kontakta din handläggare eller ring Länsstyrelsens växel på telefon 010-223 40 00. Du kan också skicka e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se.
 • Genomföra, om möjligt, planerade möten och utbildningar digitalt. Kontakta ansvarig för de aktiviteter du anmält dig till eller planerar att delta i och få senaste uppdateringen.
 • Informera aktuell information till berörda målgrupper.
 • Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.

Värdet av att köpa svenskt livsmedel

Corona-pandemin slår hårt mot den svenska livsmedelsproduktionen.
Jordbruks- och livsmedelssektorns produktion påverkas, liksom många andra branscher. Utan insatsvaror och avsättning för produkterna riskerar vår inhemska livsmedelsproduktion att stanna upp.

Länsstyrelsen kan göra vissa insatser, men den största insatsen kan du som konsument göra. Du är den sista länken i en lång livsmedelskedja. Genom att äta mat som är producerad i Sverige kan du hålla kedjan snurrande, även i dessa svåra tider.

Sök i första hand information på nätet. Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt hos 1177 Vårdguiden. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det.

Folkhälsomyndigheten
Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar, råd för hemvändade resenärer och information på flera språk.

Folkhälsomyndighetens information om corona Länk till annan webbplats.

Region Sörmland
Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Sörmland ansvarig för smittskyddsfrågor. De uppdaterar löpande sin information om läget i länet.

Region Sörmlands samlade information om corona Länk till annan webbplats.

Vårdguiden 1177.se
Här får du information om symtom, egenvårdsråd och hänvisning till sjukvård.

1177.se Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se
Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns bland annat råd kring hur du talar med barn om coronaviruset samt information på flera språk.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

11313
Har du allmänna frågor om coronavirussjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Region Sörmland
På Region Sörmlands webbplats finns samlad information om vad som görs i länet för att stötta näringsliv och civilsamhället i de ekonomiska svårigheter som uppkommer i samband med coronavirusets verkningar. Här finns också information om stödinsatser från länets kommuner.

Information och stödinsatser för företagare i Södermanland Länk till annan webbplats.

STUA - Sörmlands turismutveckling AB
För att stötta dig som företagare inom besöksnäringen har STUA tillsammans med Almi företagspartner AB startat en hjälplinje för att ge akut stöd och rådgivning, finansierat av Region Sörmland.

Hjälplinje för stöd och rådgivning Länk till annan webbplats.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher
Hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran till hyresgäster i branscher som drabbats av coronapandemin kan ansöka om lokalhyresstöd för perioden 1 januari - 31 mars 2021. Länsstyrelsen handlägger stödet som kan sökas via Boverkets e-tjänst från den 3 maj 2021. Sista ansökningsdag är 30 juni.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Omsättningsstöd till näringsidkare
Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Mer information om omsättningsstödet

Länsstyrelsen i Södermanlands län, liksom samtliga länsstyrelser, har beslutat att följa regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Undantag görs för begravningar som får samla högst 20 personer. Beslutet börjar gälla den 24 november.

Mer information om beslutet

Verksamt.se
Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Verksamt.se Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket
Tillväxtverket har information om korttidsarbete, en åtgärd som syftar till att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Information om korttidsarbete Länk till annan webbplats.

Skatteverket
Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag som ger näringsidkare med betalningssvårigheter en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Mer information om vad som gäller finns på Skatteverkets webbplats.

Information om anstånd med skattebetalning Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan
Regeringen har föreslagit att karensavdraget slopas tillfälligt, att kravet på läkarintyg under den första delen av en sjukskrivning slopas och att staten tar över alla sjuklönekostnader under april och maj.

Försäkringskassans frågor och svar för arbetsgivare och egenföretagare Länk till annan webbplats.

Almi
Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar.

Almis information med anledning av coronaviruset Länk till annan webbplats.

Sveriges riksbank
För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.

Mer information om Riksbankens beslut Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket
Jordbruksverket har samlat frågor och svar om sjukdomen covid-19 som berör Jordbruksverkets verksamhet.

Frågor och svar hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljöverket
Just nu är coronaviruset, covid-19, en risk i många arbetsmiljöer och du som arbetsgivare behöver undersöka och bedöma hur denna risk ser ut i just din verksamhet.

Information om systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens personal följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om arbetsnärvaro vilket gör att viss del av personalen nu arbetar på distans. Kontakta oss via e-post eller ring i första hand om du söker kontakt.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping