Information till företagare med anledning av coronaviruset

Här hittar du länkar och samlad information med anledning av corona-pandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Länsstyrelsens roll och arbete

Länsstyrelsen är beredskapsmyndighet i Södermanland och ansvarar bland annat för att ta fram samlade lägesbilder för länet och att leda samverkan med Region Sörmland, kommuner, näringslivet och andra statliga myndigheter och aktörer.

Många företagare kommer i kontakt med Länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring corona-pandemin innebär påfrestningar för många företag i Södermanlands län.

Länsstyrelsen för löpande dialog med företrädare för näringen och diskuterar lägesbild, behov och åtgärder. Inom de områden och på de sätt det är möjligt verkar Länsstyrelsen för att stötta företagen extra mycket i dessa tider.

För att underlätta för företagen har landshövdingen beslutat att vidta följande tillfälliga åtgärder:

 • Prioritera utbetalningar av statsbidrag.
 • Prioritera utbetalningar vid handläggning av bidrag och stöd.
 • Prioritera arbete i pågående tillståndsprocesser för företag som ska starta eller utöka verksamhet. Kontakta din handläggare om det är aktuellt för din del.
 • Prioritera, där det är möjligt, handläggning av tillståndsansökningar som bedöms ha störst behov med anledning av corona. Kontakta din handläggare om det är aktuellt för din del.
 • Verksamheten för skötsel av naturreservat med upphandlade entreprenörer bland länets småföretag fortgår som planerat.
 • Miljötillsynsverksamheten har delvis andra arbetsformer men genomförs i huvudsak som planerat.
 • Tillsyn och besiktningar utförs anpassat till rådande förutsättningar i dialog med mottagaren.
 • Pröva möjligheten för företag att avvakta med avgifter för tillstånd och tillsyn. Om du önskar avvakta med en avgift som ska betalas in till Länsstyrelsen, kontakta din handläggare eller ring Länsstyrelsens växel på telefon 010-223 40 00. Du kan också skicka e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se.
 • Genomföra, om möjligt, planerade möten och utbildningar digitalt. Kontakta ansvarig för de aktiviteter du anmält dig till eller planerar att delta i och få senaste uppdateringen.
 • Informera aktuell information till berörda målgrupper.
 • Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.

Värdet av att köpa svenskt livsmedel

Corona-pandemin slår hårt mot den svenska livsmedelsproduktionen.
Jordbruks- och livsmedelssektorns produktion påverkas, liksom många andra branscher. Utan insatsvaror och avsättning för produkterna riskerar vår inhemska livsmedelsproduktion att stanna upp.

Länsstyrelsen kan göra vissa insatser, men den största insatsen kan du som konsument göra. Du är den sista länken i en lång livsmedelskedja. Genom att äta mat som är producerad i Sverige kan du hålla kedjan snurrande, även i dessa svåra tider.

Sök i första hand information på nätet. Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt hos 1177 Vårdguiden. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det.

Folkhälsomyndigheten
Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar, råd för hemvändade resenärer och information på flera språk.

Folkhälsomyndighetens information om coronalänk till annan webbplats

Region Sörmland
Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Sörmland ansvarig för smittskyddsfrågor. De uppdaterar löpande sin information om läget i länet.

Region Sörmlands samlade information om coronalänk till annan webbplats

Vårdguiden 1177.se
Här får du information om symtom, egenvårdsråd och hänvisning till sjukvård.

1177.selänk till annan webbplats

Krisinformation.se
Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns bland annat råd kring hur du talar med barn om coronaviruset samt information på flera språk.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

11313
Har du allmänna frågor om coronavirussjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Region Sörmland
På Region Sörmlands webbplats finns samlad information om vad som görs i länet för att stötta näringsliv och civilsamhället i de ekonomiska svårigheter som uppkommer i samband med coronavirusets verkningar. Här finns också information om stödinsatser från länets kommuner.

Information och stödinsatser för företagare i Södermanlandlänk till annan webbplats

STUA - Sörmlands turismutveckling AB
För att stötta dig som företagare inom besöksnäringen har STUA tillsammans med Almi företagspartner AB startat en hjälplinje för att ge akut stöd och rådgivning, finansierat av Region Sörmland.

Hjälplinje för stöd och rådgivninglänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Södermanlands län
För länsstyrelsens åtgärder, se under rubriken "Länsstyrelsens roll och arbete" ovan.

Folkhälsomyndigheten
Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Riskbedömning av evenemang och sammankomsterlänk till annan webbplats

Verksamt.se
Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Verksamt.selänk till annan webbplats

Tillväxtverket
Tillväxtverket har information om korttidsarbete, en åtgärd som syftar till att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Information om korttidsarbetelänk till annan webbplats

Skatteverket
Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag som ger näringsidkare med betalningssvårigheter en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Mer information om vad som gäller finns på Skatteverkets webbplats.

Information om anstånd med skattebetalninglänk till annan webbplats

Försäkringskassan
Regeringen har föreslagit att karensavdraget slopas tillfälligt, att kravet på läkarintyg under den första delen av en sjukskrivning slopas och att staten tar över alla sjuklönekostnader under april och maj.

Försäkringskassans frågor och svar för arbetsgivare och egenföretagarelänk till annan webbplats

Almi
Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar.

Almis information med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Sveriges riksbank
För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.

Mer information om Riksbankens beslutlänk till annan webbplats

Jordbruksverket
Jordbruksverket har samlat frågor och svar om sjukdomen covid-19 som berör Jordbruksverkets verksamhet.

Frågor och svar hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har samlat information om personalomställning med anledning av coronaviruset.

Arbetsförmedlingen.selänk till annan webbplats

Arbetsmiljöverket
Just nu är coronaviruset, covid-19, en risk i många arbetsmiljöer och du som arbetsgivare behöver undersöka och bedöma hur denna risk ser ut i just din verksamhet.

Information om systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömninglänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsens personal följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om arbetsnärvaro vilket gör att viss del av personalen nu arbetar på distans. Kontakta oss via e-post eller ring i första hand om du söker kontakt.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping