Viltskador

Vilda djur och fåglar kan orsaka skador på t ex skog, jordbruk och egendom. Skador som uppkommer av djur av jaktbara arter ska i första hand förebyggas genom jakt under den s k allmänna jakttiden. Den allmänna jakttiden är specifik för varje art och anpassad främst till artens biologi.

För vissa arter finns det en utökad möjlighet till jakt utanför den allmänna jakttiden för att förebygga skador. Då kallar man jakten för skyddsjakt. Viss skyddsjakt kräver tillstånd från Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.  

Arter som inte har någon allmän jakttid kallas fredat vilt. En art är också fredad under den tid på året då det inte är allmän jakt på den. Man kan under vissa förutsättningar få ersättning för skador som orsakas av fredat vilt. En grundförutsättning är att man försökt förebygga skadorna. I regel kan man inte få ersättning för skador av arter som har en lång jakttid. Då måste man istället försöka hålla populationerna på en nivå så att skadorna inte blir oacceptabla. Förutom genom jakt kan skador även förebyggas på andra sätt, t ex med utestängning eller skrämsel med olika metoder.

Utökad skyddsjakt på kron- och dovhjortskalv ska minska skador på skog och grödor

Den 30 november 2017 meddelande Regeringskansliet i ett pressmeddelande att Regeringen hade beslutat om en utökad möjlighet till skyddsjakt på kron- och dovhjortskalv för att minska skador på skog och grödor. Regeländringen införs i Jaktförordningens bilaga 4 och trädde i kraft den 1 januari 2018.

Den nu beslutade regeländringen, som är en skyddsjakt på eget initiativ, betyder att det är jakträttsinnehavaren själv som bedömer om arten orsakar skada, är numera införd i Jaktförordningens bilaga 4 och lyder som nedan:

22) Om det behövs för att förebygga skada, får årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län, den 1 juli - den 15 april.   

23) Årskalv av kronhjort som orsakar stamskada på barrträd får jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län, den 1 juli - den 15 april.               

Återrapportering av kronhjortkalv till länsstyrelsen

Enligt jaktförordningen 5 a § så ska kronhjortar som fälls inrapporteras till länsstyrelsen. Det gäller både för områden som länsstyrelsen har registrerat för jakt efter kronhjort, tex ett skötselområde, samt djur som fälls på oregistrerad mark. Anmälan av jaktresultat ska vara länsstyrelsen tillhanda två veckor efter jakttidens utgång. Jakttidens utgång är den som anges i punkterna 22 och 23, dvs. den 15 april. Detta gäller även kronhjortskalvar som fälls med stöd av den nya skyddsjaktsregeln. Det finns inga formella krav på att återrapportera fällda dovhjortskalvar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping