Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Naturmiljön i en stor del av landets sjöar och vattendrag har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Flottningsverksamheten, utbyggnad av dammar och vattenkraftverk, rensningar, utdikningar och sjösänkningar är exempel på storskaliga fysiska ingrepp i våra vattenmiljöer.

I mindre vattendrag är det vanligt att fellagda vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar innebär vandringshinder. Påverkan innebär kraftigt försämrade förutsättningar för djur och växter som lever i och i anslutning till vattnet. Den fysiska påverkan bedöms idag vara den främsta orsaken till att vi inte når våra miljömål och miljökvalitetsnormer för landets sjöar och vattendrag. Påverkan har även försämrat fisket i många av landets vatten.

Samverkan för restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen arbetar med restaurering av sjöar och vattendrag tillsammans med mark- och fiskrättsägare, intresseorganisationer, kommuner, myndigheter och andra intressenter. Syftet är att med gemensamma krafter återställa vattenmiljöerna till ett mer naturligt tillstånd vilket skapar förutsättningar för det naturliga växt- och djurlivet att återhämta sig. Restaurering är även en viktig del av fiskevården.

Länsstyrelsen bedriver arbetet på många olika sätt, bland annat genom att betala ut bidrag till åtgärder, genomföra åtgärder, inventera och ta fram åtgärdsplaner, bedriva tillsyn och förelägga om återställning eller miljöanpassning.

Prioriteringslisa för åtgärder mot fysisk påverkan

Länsstyrelsen har tagit fram en lista över vattendrag som prioriteras för åtgärder mot fysisk påverkan. Fokus ligger på åtgärder för att åtgärda vandringshinder i vattendrag. Andra åtgärder är biotopförbättringar, ökad skuggningsgrad med mera.

Andra åtgärder som till exempel syftar till att minska övergödningen behandlas inte här men gynnar många vattendrag. Detta är en sammanfattning där de prioriterade vattendragen listas ut. Mer omfattande beskrivningar med förklaringar och kulturmiljöhänsyn finns hos Länsstyrelsen. Kartor för varje avrinningsområde finns i högerboxen.

Vattendragen/objekten är uppdelade i fyra olika prioritetsklasser enligt hur många kriterier som finns i vattendraget eller vid objektet. Prioritetsordningen visas geografiskt i kartan i högerboxen.

PRIO 1 Mycket höga värden = 3 av nedanstående kriterier finns i vattendraget eller vid objektet

PRIO 2 Höga Värden = 2 av nedanstående kriterier finns i vattendraget eller vid objektet

PRIO 3 Värden = 1 av nedanstående kriterier finns i vattendraget eller vid objektet

PRIO 4 Ringa värden = Av allmänt intresse

Kriterier

 • Kustmynnande eller Mälar-Hjälmarmynnande vattendrag
 • Ekologisk / Hydromorfologisk status för vatten
 • Hotade arter. Om det är flera hotade arter räknas varje hotad art som ett kriterium
 • Biologisk mångfald
 • Skyddade områden
 • Särskilt värdefulla vatten för naturvård

Att beakta

 • Kulturmiljöintressen
 • Dammsäkerhet / Översvämningsrisk

Vattendragen i prioritetsklass 4 har vandringshinder men prioriteras inte högt utifrån värden som finns. Vattendrag som inte finns med i listan dvs vattendrag utan prioritering har inte vandringshinder. Flera vattendrag kan komma upp till prioriteringslistan eller få högre prioritetsklass om nya underlag finns att tillgå. Listan uppdateras, vid behov och då nya underlag finns tillgängliga, inom arbetet med vattenförvaltningen i Södermanlands län.

Hela prioriteringslistan med karta hittar du härWord

Vattenvårdsförbund

Dessa vattenvattenvårdsförbund finns i Södermanland

Svealands Kustvattenvårdsförbund är ett miljöövervakningsförbund som undersöker kustvattnen i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län. Medlemmar i förbundet är företag som påverkar kustområdet, kommuner, länsstyrelser och andra vattenvårdsförbund.

Förbundet är ett relativt nystartat förbund och verksamheten är i slutskedet av en uppbyggnadsfas. Under uppbyggnaden har en utsläppsdatabas tagits fram och samlat ihop de flesta punktkällor som finns i området. I en annan databas, mätdatabasen, samlas uppmätta halter i havet. Dessutom har en modell över vatten strömmar tagits fram för hela kustområdet.

Kustvattenvårdsförbundet har även utfört provtagningar av vattenkemi, växtplankton och föroreningar i sediment.

Läs mer på Svealands Kustvattenvårdsförbundslänk till annan webbplats hemsida.

Mälarens vattenvårdsförbund är ett miljöövervakningsförbund som har bildats för att bredda samverkan kring miljöövervakning av Mälaren. Bland medlemmarna finns alla 22 kommuner som gränsar till Mälaren och företag som utnyttjar Mälaren som recipient m.fl.

Övervakningsprogrammet är uppdelat i två delar. Ett basprogram som ingår i det nationella sötvattenprogrammet och en påbyggnadsdel som bl.a. rymmer metodutveckling av undersökningar samt undersökningar av engångskaraktär.

Läs mer på Mälarens vattenvårdsförbundslänk till annan webbplats hemsida.

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund är en idiell organisation som bedriver samordnad recipientkontroll i Nyköpingsåns-, Svärtaåns- och Kilaåns avrinningsområden. Förbundet har varit verksamt sedan 1959 och är ett av Sveriges äldsta vattenvårdsförbund. Bland medlemmarna finns kommuner, landsting, LRF, ett antal företag samt ett 30-tal s.k. båtnadsägare.

Förbundets verksamhet bygger på fyra olika uppgifter:
- Samordnad recipientkontroll - Samordnad reglering - Vattenråd - Arbete för genomförande av åtgärder i vattenmiljön

Läs mer på Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundslänk till annan webbplats hemsida.

Hjälmarens vattenvårdsförbund är en ideell organisation som bedriver recipientkontroll i Eskilstunaåns avrinningsområde. Bland de ca 30 medlemmarna finns kommuner, landsting, företag .fl. som alla har ett ansvar för vattenvården i området.

Förbundets verksamhet bygger i huvudsak på recipientkontroll.

Läs mer på Hjälmarens vattenvårdsförbundslänk till annan webbplats hemsida.

Trosaåns vattenvårdsförbund är en nybildad ideell organisation som bl.a. ska bedriva recipientkontroll och miljöövervakning i Trosaåns sjöar och vattendrag. Förbundet ska också arbeta med vattenvård av olika slag och kunna fungera som forum för samråd och information i vattenvårdsfrågor. Förbundet ska också samverka med andra vattenvårdsförbund och vattenförbund för erfarenhetsutbyte och effektivt resursutnyttjande.

Genom att aktivt och fortlöpande följa vattnets kvalitet och status och redovisa resultaten blir förbundet en viktig resurs för medlemmarna i sitt åtgärdsarbete för en förbättrad vattenkvalitet.

Bland förbundets medlemmar finns samtliga berörda kommuner (Trosa, Gnesta, Södertälje Strängnäs och Nyköpings kommuner), LRF och Daga Härads sjösänkningsföretag. Ideella organisationer som SNF och sportfiskare är också knutna till förbundet liksom länsstyrelserna i Stockholms- och Södermanlands län. Läs mer på Trosaåns vattenvårdsförbunds länk till annan webbplatshemsida.

Åtgärdsprogram  för bättre vatten

Tillsammans kan vi nå bättre status i våra vatten! Länsstyrelsen arbetar aktivt med att driva projekt för att få bättre vatten i länet.    

​Det finns tre åtgärdsprogram för vatten som Länsstyrelsen i Södermanland arbetar efter:

 • Åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt
 • Åtgärdsprogrammet för Södra Östersjöns vattendistrikt
 • Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö.

Åtgärder och projekt som ingår i dessa åtgärdsprogram och som länsstyrelsen är inblandad i eller driver är bland annat:

 • Kalkning
 • LIFE Rich Waters
 • LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt
 • Vik för vik.

Åtgärdsprogram för Norra och Södra Östersjöns vattendistrikt

Alla länder i Europa arbetar sedan 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av ramdirektivet för vatten. Direktivet innebär att det behövs en helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner, är delaktiga i arbetet.

Sverige är indelat i fem olika vattendistrikt enligt de stora avrinningsområdena i landet. Södermanlands läns vatten ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt och Södra Östersjöns vattendistrikt. För varje distrikt finns ett åtgärdsprogram att följa och arbeta efter.  De beslutade programmen finns på Vattenmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Till distriktens åtgärdsprogram har Länsstyrelsen i Södermanland och Östergötland arbetat fram bilagor där förslag på åtgärder sammanställts för varje mindre åtgärdsområde. Länkar till varje åtgärdsområde finner du nedan. Observera att bilagorna inte ingår i besluten av åtgärdsprogrammen utan ska ses som underlag till åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsområden

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med ett stort antal aktörer i länet med ett åtgärdsprogram för Södermanlands miljö inom miljömålsarbetet. Några exempel på de vattenanknutna åtgärderna är Årlig vattendag i Sörmland och Öppna upp vandringsvägar i vattendrag. Läs mer om de vattenanknutna åtgärderna under sidan om miljömål på Länsstyrelsens webbplats samt under kapitlet Vatten i åtgärdsprogrammet för Södermanland miljö.

Åtgärdsprogram för Södermanlands Miljö

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping