Vattenveckan

- Vi samlar länet kring en av våra största miljöfrågor - för att vatten är mer än vatten

Vattenveckan vill skapa förståelse för vattnets många värden och användningsområden - allt ifrån livsmiljöer till livsmedel.

Vi uppmärksammar att vatten är en ändlig resurs som vi alla använder dagligen och som alla har ett ansvar för att förvalta med förnuft.

Med små medel kan var och en av oss göra stor skillnad!

Årlig vattenvecka i Södermanland

Med start 2016 genomförs årligen en vattenvecka i länet med syfte att erhålla ett kunskapslyft kring vatten.

Vattenveckan är en del av arbetet inom ramen för

 Åtgärdsprogram för Södermanlands miljölänk till annan webbplats.

Vattenveckan genomförs som ett samarbete mellan flera organisationer i länet som alla vill arbeta för att synliggöra vatten som resurs och lyfta behovet av att uppnå god status i våra vatten.

Med gemensamma krafter kan vi nå längre och nå ut till fler.

 

Foto: Camilla Zilo

Vattenveckan 2019 

...arrangeras sista helgen i augusti (30 aug – 8 sept).

 

Mer info kommer inom kort!

 

Behöver du..  

 • Mallar?
 • Loggor?
 • Kommunikationsstöd?
 • Annat stöd eller information?

.. eller vill du vara med på Vattenveckan 2019?

Kontakta oss här!

 

Vattenveckan 2018 arrangerades 16 - 27 maj

Program 2018PDF

Aktörer:

 • Eskilstuna kommun
 • Flens kommun
 • Gnesta kommun
 • Katrineholms kommun
 • LRF i Södermanland
 • Länsstyrelsen i Södermanland
 • Naturskolan i Nyköping
 • Nyköpings kommun
 • Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
 • Oxelö Energi
 • Oxelösunds kommun
 • Sportfiskarna
 • Sörmlands vatten
 • Trosa kommun
 • Trosaåns vattenvårdsförbund
 • VattenFokus
 • Vingåker kommun
 • Öknaskolan

Vattenveckan 2017 arrangerades 26 augusti - 3 september

Program 2017PDF

Aktörer:

 • Gnesta kommun
 • Katrineholms kommun
 • LRF Södermanland
 • Länsstyrelsen i Södermanland
 • Nyköpings kommun
 • Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
 • Oxelösunds kommun
 • Trosa kommu
 • Trosaåns vattenvårdsförbund

Vattenveckan 2016 arrangerades 30 maj - 5 juni

 

Aktörer:

 • Askölaboratoriet
 • Katrineholms kommun
 • Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
 • Länsstyrelsen i Södermanland
 • Nyköpings kommun
 • Nyköping Vatten
 • Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
 • Oxelö Energi
 • Oxelösunds kommun
 • Strängnäs kommun
 • Sörmlands naturbruk
 • Trosaåns
 • vattenvårdsförbund
 • Trosa kommun
 • Vingåkers kommun

Varför är det viktigt att uppmärksamma vattenfrågorna?

Flera av de 16 miljökvalitetsmålen adresserar betydelsen av att arbeta för en förbättrad status i hav, sjöar, våtmarker och vattendrag:

 

 • Bara naturlig försurning
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Giftfri miljö

 

Foto: Camilla Zilo

God vattenkvalitet - en utmaning för länet

Det är framförallt övergödning och fysisk påverkan såsom vandringshinder samt rensning och rätning av vattendrag som påverkar den ekologiska statusen negativt.

Övergödning är den främsta vattenrelaterade utmaningen i länet och problemen betydande. De synliga effekterna för de åtgärder som görs nu mot övergödning dröjer dock, då naturens återhämtning är långsam.

De stora vattentäkterna i länet har god dricksvattenkvalitet, samtidigt finns förhöjda halter av föroreningar inom ett antal grundvattenförekomster. Tillgången på grundvatten i länet bedöms generellt sett vara god.

Under sommaren 2017 var dock grundvattennivåerna i små och stora reservoarer mycket under de normala. Framförallt enskilda brunnar drabbades av de låga nivåerna. Låga grundvattennivåer kan bland annat leda till saltvatteninträngning vid kusten och ansamling av föroreningar.

Exempel på åtgärder som gjorts och/eller pågår är:

 • Utrivning och återställning av SMHI-damm i Ålbergaån.
 • Åtgärda ett vandringshinder vid en damm i Näveån.
 • LIFE IP Rich Waters har inletts och innehåller delprojekt gällande övergödning från både externa källor och internbelastning av lagrade näringsämnen.
 • I projektet "Vik för Vik" har bland annat bottenkartering, provfiske och siktdjupsmätning genomförts i Strandstuviken.
 • 2016 utfördes 93 st. rådgivningar inom "Greppa Näringen. 2017 utfördes 104st.
 • Broschyren "Avlopp i Kretslopp" har tagits fram i syfte att sprida kunskap i avloppsfrågan.
 • I Kiladalen pågår ett stort strukturkalkningsprojekt i syfte att minska näringsläckaget från jordbruksmarken.
 • Under 2017 påbörjas en utökad grundvattenprovtagning.
 • Påbörja arbete med en regional vattenförsörjningsplan.

Foto: Jenny Rondahl

Ett komplement till övrigt arbete

Genom arbetet med länets åtgärdsprogram för miljömålen. samlar vi alla goda krafter och jobbar gemensamt - tillsammans skapar vi synergier för miljön.

År 2000 beslutade EU om en ny europeisk vattenpolitik som innebär att alla medlemsländer ska arbeta för att bevara och förbättra kvaliteten i våra sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten, EUs vattendirektiv.

Inom vattendirektivet finns åtgärdsprogram som ska leda till att politiken följs. Åtgärderna handlar om bättre styrmedel, utökad myndighetsutövning och ökat ansvar hos olika sektorer och aktörer i samhället.

Alla aktiviteter som behöver göras för att uppnå vattendirektivets kriterier och miljömålen finns inte reglerade i vattendirektivets olika åtgärdsprogram. Det behövs komplement.

Foto: Leena Tuomola

Kontakt

Hilde Nystad

Miljöövervakningssamordnare

Telefon 0102234321

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping