Hanteringsplan för hotade makrofyter i Södermanlands län

Undervattensväxter är makrofyter som växer helt under vattenytan. Makrofyter omfattar akvatiska makroalger, kärlväxter, mossor och ormbunkar. Makrofyter har en viktig roll för att upprätthålla en god vattenkvalitet och utgör ett fundament för hållbara limniska ekosystem. Hanteringsplanen omfattar arterna sjönajas, spetsnate, styvnate, uddnate, bandnate och uddslinke. Länsstyrelsen i Södermanlands län har arbetat utifrån de åtgärdsprogram för vissa hotade natearter, kransalger och sjönajas som tidigare var aktuella. Sjöar har inventerats, vattenkemi analyserats och utsättningar har gjorts. Denna hanteringsplan är en fortsättning i arbetet för att gynna och stärka de utvalda arterna. Följande hanteringsplan hanterar sex olika arter makrofyter, fem kärlväxter och en kransalg.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Friluftsliv
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2021_15&context=32