Når vi miljömålen? En lägesrapport från Länsstyrelsen i Södermanlands län och Skogsstyrelsen 2007

Påverkan på klimatet, övergödningen, bristande kunskap om kemikalier och spridning av gifter i miljön, bristande skydd av skogsmarkens biologiska värden och hoten mot den biologiska mångfalden bedöms fortfarande som de största problemen i länet. I årets bedömning har även hoten mot havsmiljön lagts till den listan. Däremot ser situationen bättre ut för våtmarkerna. Bedömningen av totalt tre miljökvalitetsmål har förändrats sedan förra året. För två mål ser situationen bättre ut och för ett mål sämre. Målet om Skyddande ozonskikt bedöms nu kunna nås inom utsatt tidsram om beslutade åtgärder genomförs. Myllrande våtmarker bedöms kunna nås med ytterligare åtgärder men Hav i balans samt levande kust och skärgård bedöms bli mycket svårt att nå trots ytterligare åtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

 • Arkeologi
 • Fornlämningar
 • Boende
 • Byggnadsvård
 • Djur
 • Växter
 • Energi
 • Klimat
 • Fiske
 • Fiskerinäring
 • Friluftsliv
 • Föreningar
 • Företagsstöd
 • Hälsoskydd
 • Infrastruktur
 • Kulturmiljö
 • Kulturreservat
 • Landskapsvård
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Miljömål
 • Motortrafik i naturen
 • Natur
 • Näringsliv
 • Näringslivsutveckling
 • Rovdjur
 • Samhällsplanering
 • Skyddad bebyggelse
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_1&context=32