Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sök stöd för insatser inom Södermanlands regionala livsmedelsstrategi

Flera röda äpplen sitter på en gren med blad runt omkring. På äpplena syns vattendroppar.

Mellan den 1 juli och den 30 september finns det möjlighet att söka stöd för att genomföra insatser som bidrar till att uppfylla målen i den regionala livsmedelsstrategin. Det kan exempelvis handla om projekt, aktiviteter, kunskapsdagar och liknande som knyter an till de uppsatta målen.

Den svenska livsmedelsstrategins övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel i Sverige ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet. Det finns även en regional livsmedelsstrategi som har arbetats fram av Länsstyrelsen tillsammans med Region Sörmland och Lantbrukarnas riksförbund (LRF), som sträcker sig över perioden 2019–2030.

Vår regionala livsmedelsstrategi fokuserar på de utmaningar och möjligheter som finns i just Södermanland och arbetar för att vi regionalt ska kunna bidra till de nationella målen. Det övergripande målet är att livsmedelsproduktionen i Södermanlands län ska ha ökat i volym till år 2030, vi vill att livsmedelsproduktionen ska vara hållbar och att företagen ska ha möjlighet att växa och bli mer lönsamma", berättar Pia Holmberg, samordnare inom livsmedelsstrategin hos Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Inom ramen för livsmedelsstrategin pågår det projekt och initiativ både i Länsstyrelsens regi och genom ett flertal andra aktörer i länet. Ett av projekten är den utlysning som nu öppnar där det finns möjlighet att söka stöd för att genomföra insatser som bidrar till att uppfylla målen som är kopplade till strategin.

Har du en idé för att bidra till målen inom vår regionala livsmedelsstrategi? Eller vet du någon annan som sitter på en smart lösning? Då hoppas vi att ni kommer in med en ansökan under perioden 1 juli till 30 september", fortsätter Pia Holmberg.

Stöd för insatser kopplade till strategins handlingsplan

Insatserna som det går att söka stöd för ska gå att knyta an till de uppsatta målen inom den regionala livsmedelsstrategins handlingsplan för åren 2022–2024. De fem områden som Länsstyrelsen i Södermanlands län fokuserar extra på är:

  • Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
  • Regler och villkor
  • Förutsättningar för företagande
  • Sörmländsk matidentitet
  • Ökad hållbar produktion

Det kommer att vara premierande att driva projekt riktat mot primärproduktionen. Utlysningen är på totalt 350 000 kr, minsta stödbeloppet är 20 000 kr och maximala stödloppet är 150 000 kr per ansökan. Utlysningen är öppen för offentliga organisationer, företag, föreningar och andra organisationer. Insatserna ska vara genomförda och utbetalda under 2025.

Bakgrund, mer information och stödregler för utlysningen finns på Länsstyrelsens webbplats. Där finns även livsmedelsstrategin och handlingsplanen att läsa i sin helhet.

Regional livsmedelsstrategi för Södermanland

  • Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft. Det finns ett behov av kompetent arbetskraft genom hela livsmedelskedjan. För att utveckla och öka Södermanlands livsmedelsproduktion behöver länet satsa på att höja kompetensen i både liten och stor skala i form av utbildningar, kurser och rådgivning.
  • Regler och villkor. Regler ska fungera praktiskt och garantera trygghet för både producenter och konsumenter men även för miljön. Ny teknik, innovationer och metoder utvecklats och/eller implementerats som bidrar till hållbar produktion, beredskap och/eller social hållbarhet inom gröna näringar är också av stor vikt inom detta område.
  • Förutsättningar för företagande. Inom Södermanland finns goda förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion och en högre självförsörjningsgrad. För att tillvarata dessa behöver också förutsättningarna för företagande vara de bästa. Lönsamhet, möjligheten till utveckling och att kunna sälja sina produkter och tjänster är bara några exempel.
  • Sörmländsk matidentitet. Södermanland är känt för sina fina råvaror. Länet har flera duktiga förädlingsföretag som tillverkar produkter i världsklass. Det arbetas för att den lokala produktionen ska nå konsumenten i större utsträckning. Upplevelsen av maten är också viktig för länets matidentitet.
  • Ökad hållbar produktion. I Södermanland finns möjlighet att öka både den småskaliga och hantverksmässiga livsmedelsproduktionen liksom den stora volymproduktionen. Olika produktionstyper ska inte ställas mot varandra utan ses som komplement som ger en mångfald av företagande. I länet önskas en ökning av både den konventionella och den ekologiska produktionen.

Kontakt

Pia Holmberg

Samordnare Regional livsmedelsstrategi
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss