Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler sysselsatta inom statlig sektor

Några människor går på en gata i skymning mot bakgrund av rosa himmel. Skyltar med texten Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Bild: Mostphotos

Länsstyrelserna har för fjärde året i rad kartlagt och analyserat statlig närvaro och service. Kartläggningen visar hur många som arbetar statligt i länet, och hur god tillgång länsinvånarna har till de servicegivande myndigheterna som exempelvis Arbetsförmedlingen och Polisen. Bland resultaten syns bland annat att sysselsättningen har ökat inom statlig sektor. Antalet sysselsatta i statlig sektor i förhållande till befolkningen är dock fortsatt lägre i Södermanland än i landet som helhet.

I Sverige som helhet har antalet arbetsställen inom statlig sektor minskat. Södermanland är ett av få län där antalet arbetsställen tvärtom ökat något. Antalet arbetsställen per tusen invånare i länet är nu i nivå med riket. Antalet besökskontor hos servicegivande myndigheter ökar, och i länet har ett servicekontor tillkommit i stadsdelen Skiftinge norr om Eskilstuna centrum.

Sysselsättningen ökar

Sedan 2020 har antalet sysselsatta inom statlig sektor ökat med 4,5 procent. Antalet sysselsatta ökar i samtliga län. Västra Götaland stod för den största ökningen av antalet sysselsatta.

Totalt är 278 015 personer sysselsatta inom statlig sektor i Sverige. Av dessa är 54 procent sysselsatta i storstadslänen: Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Den största förändringen i jämförelse med länsstyrelsen i Södermanlands läns senast framtagna rapport om statlig service och närvaro, syns i antalet sysselsatta i statlig sektor. Under 2022 var 4 596 personer sysselsatta i statlig sektor i Södermanland. Det fanns sysselsatta i länets samtliga nio kommuner. Antalet sysselsatta har därmed ökat med 337 personer mellan åren 2020 och 2022. Den procentuella förändringen under tidsperioden var en ökning med 7,9 procent. I riket som helhet har sysselsättningen i statlig sektor ökat med 4,5 procent under samma tidsperiod. Antalet sysselsatta i statlig sektor i förhållande till befolkningen är dock fortsatt lägre än i riket som helhet. Södermanlands län hade 15 sysselsatta per tusen invånare, medan motsvarande siffra för riket var 26.

Färre arbetsställen i riket som helhet

Kartläggningen visar också att det finns 220 statliga myndigheter¹ och
2 749 arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs). Sedan 2019 har den statliga närvaron ökat med en myndighet men minskat med 102 arbetsställen.

I merparten av länen har antalet arbetsställen minskat. I Stockholms län har minskningen varit störst. I Skåne, Södermanlands, Västerbottens och Västra Götalands län ökar i stället antalet arbetsställen något. I två län, Västernorrlands och Östergötlands län, är antalet arbetsställen oförändrat, säger Linda Wiklund, nationell samordnare av uppdraget Statlig närvaro och service.

Det fanns 77 statliga arbetsställen i Södermanland 2023, fördelat på länets samtliga nio kommuner. Antalet arbetsställen har ökat med ett arbetsställe mellan åren 2019 och 2023. Antalet arbetsställen per tusen invånare i länet är nu 0,26 arbetsställen per tusen invånare, i nivå med riket.

Besökskontor hos servicegivande myndigheter ökar

Kartläggningen visar också hur många besökskontor som finns hos de servicegivande myndigheterna². Sedan föregående års mätning är det framför allt Statens servicecenter som utökat sina servicekontor. Vid mättillfället hade Statens servicecenter utökat sin verksamhet med 13 kontor jämfört med mätningen 2023. Myndigheten tillhandahåller statlig service för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket på samtliga servicekontor samt för Migrationsverket på 33 kontor.

Statens Servicecenter öppnade i november 2023 ett nytt servicekontor i stadsdelen Skiftinge norr om Eskilstuna centrum. Det nya servicekontoret är del av det regeringsuppdrag som Statens servicecenter fick 2021, om att öka den lokala statliga servicen i landet på mindre orter och i utsatta områden.

Ladda ned den nationella och regionala rapporten

Ta del av Länsstyrelsens kartläggning i den nationella rapporten av statlig närvaro och service:

Kartläggning av statlig närvaro och service 2024 Länk till annan webbplats.

Ta del av Länsstyrelsens kartläggning i den regionala rapporten av statlig närvaro och service i Södermanlands län:

> Statlig närvaro och service 2024 i Södermanlands län Länk till annan webbplats.

Fotnoter

¹ Antalet myndigheter enligt Befolkningens arbetsmarknad (BAS) definition av Statlig sektor.

² I uppdraget fördjupar vi oss i elva servicegivande myndigheter: Polismyndigheten, Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statens servicecenter, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet och CSN.

Kontakt

Ellinor Scheffer

Myndighetsstrateg, Analysenheten
Avdelningen för verksamhetsstyrning och stöd
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Telefon: 010-223 42 85

Linda Wiklund

Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss