Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat med stor fågelrikedom i Nyköpings kommun

Betande kor under blå himmel i ett naturreservat .

Fotograf: Markus Forsberg

Länsstyrelsen beslutade den 29 januari att bilda Skåravikens naturreservat i Nyköpings kommun nära Stigtomta. Området är känt som en av Södermanlands främsta fågellokaler och är attraktivt för friluftslivet för den rika floran och faunan samt de kulturhistoriska lämningarna inom reservatet.

Naturreservatet är ungefär 125 ha stort och ligger strax nordväst om Stigtomta. Området består av en landdel, med marker som sköts och hålls öppna med bete och slåtter, samt en del som är vatten inom Hallbosjön. Skåraviken är känt som en av länets främsta fågellokaler och har under lång tid lockat naturintresserade som vill njuta av fågelrikedomen som finns i och kring sjön och de öppna strandängarna. Området är också attraktivt för friluftslivet genom möjligheterna till att studera den rika floran och faunan, ströva på Bollbacken eller besöka de kulturhistoriska lämningarna inom reservatet.

Totalt har fler än 200 fågelarter iakttagits i området och särskilt viktigt är det för häckande och rastande fåglar. Stora mängder gäss, änder och vadare rastar under sin vår- och höstflyttning. Omkring 80 fågelarter använder området vid sin häckning, några exempel är skäggdopping, kricka, brun kärrhök, rördrom, vattenrall, tofsvipa, ängspiplärka och gulärla.

I reservatet förekommer en intressant flora som uppkommit genom århundraden av sammanhängande bete och slåtter med arter som backtimjan, kattfot, stagg, blåsuga och jungfrulin. Den sällsynta kärrvialen finns på den fuktiga strandängen som hävdas genom slåtter. Området har restaurerats i olika omgångar genom åren för att gynna växter och fåglar som är beroende av att markerna sköts genom bete eller slåtter. Inom det EU-finansierade naturvårdsprojektet LifeRestored kommer ytterligare restaureringar genomföras de närmaste åren.

Idag har området inga anordningar för friluftslivet. På sikt planerar Länsstyrelsen att utveckla reservatets värden för friluftslivet genom att göra det mer lättillgängligt. Planerna omfattar olika besöksanordningar som underlättar för besökare i form av ex. fågelskådarplattform, vandringsled och flera rastbord. Delar av reservatet kan även bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar.

Naturreservatet är en del av arbetet med miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker samt Ett rikt växt- och djurliv.

Kontakt

Markus Forsberg

Reservatsförvaltare, Naturvårdsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss