Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

2023 års regionala uppföljning av miljömålen

En sjö med lätt is på vissa ställen. Två stora stenar samt en träd med snö på i kanten av sjön. Skog med snö på i bakgrunden.

Foto: Per Folkesson

Varje år genomför länsstyrelserna en uppföljning som visar hur länen ligger till för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet. Uppföljningen visar på ett behov av ökad takt i åtgärderna för att målen ska nås både i Södermanland och i andra län.

2023 års uppföljning visar att de flesta miljömål är svåra att nå till 2030 och för vissa mål är utvecklingstrenden negativ. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka för att målen ska kunna nås. Förbättringar märks dock inom vissa områden, tack vare tidigare insatser. Men oftast tar det lång tid innan effekter av åtgärder märks i miljön.

Utmaningar för att kunna nå miljömålen

För Södermanlands del bedöms tolv miljökvalitetsmål på regional nivå. Två av dem, Bara naturlig försurning och Frisk luft, bedöms som nära att nås. De resterande tio målen bedöms inte kunna nås till 2030. Det syns dock en positiv trend för miljömålen Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. För målen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och Giftfri miljö är utvecklingen i miljön negativ. Utmaningarna består bland annat i att mark och vatten exploateras, landskap växer igen, för litet hänsynstagande i skogs- och jordbruket och främmande invasiva arter som sprider sig.

Länsstyrelsen i Södermanland har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att länet ska uppnå de svenska miljömålen.

Det genomförs mycket miljörelaterat åtgärdsarbete i länet vilket bidrar till positiva effekter. Men tyvärr räcker det inte och det är långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. Vi ser också att mer miljöövervakning behövs för flertalet av målen för att kunna göra bättre miljökvalitetsbedömningar, säger Hanna Grimstedt, miljömålssamordnare hos Länsstyrelsen i Södermanland.

Åtgärdsarbetet i Södermanlands län

Södermanlands miljö- och klimatråd har beslutat om ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. I programmet som tas fram av länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer samverkar bland annat kommuner, myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer för att miljömålen ska få genomslag i länen och miljön ska bli bättre. Åtgärdsprogrammet verkar inom fyra temaområden, Levande skogar och landskap, Begränsa klimatpåverkan, Hållbart samhälle och Livskraftiga vatten. Arbetet sker i samverkan mellan 18 aktörer som alla är verksamma i länet. Åtgärder påbörjades under 2023 och kommer att följas upp i början av 2024.

Hela den regionala årliga uppföljningen av miljömålen finns att ta del av på länken nedan. Där går det att läsa om insatser och åtgärder som genomförts under 2023 samt bedömningarna för samtliga miljömål.

Årlig uppföljning av de regionala miljömålen, Länsstyrelsens webbplats

Sveriges miljömål ger förutsättningar för ett strukturerat miljöarbete och en systematisk uppföljning av detta. Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen.

Kontakt

Hanna Grimstedt

Miljömålssamordnare

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss