Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag i Södermanland

En man sitter hukad vid vatten i skogen för att ta prover.

Foto: Johan Hammar/LIFE IP Rich Waters

Länsstyrelsen i Södermanlands län genomförde under hösten 2022 en undersökning av fisk i 20 av länets sjöar och vattendrag. Nu publiceras en rapport som redovisar resultaten av miljögifter i fisk. Undersökningen har finansierats av EU-projektet Life IP Rich Waters.

De miljögifter som undersökts i fisk omfattade tungmetaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), polyklorerade bifenyler (PCB), dioxiner, ftalater och bromerade flamskyddsmedel.

Resultatet visar att kvicksilver förekom i samtliga prov och överskred gränsvärdet. För sju av totalt 20 prov överskreds Naturvårdsverkets gamla bedömningsgrunder för naturlig bakgrundshalt, vilket indikerar på höga halter. Vattendraget Bruksdammen, som är en del av Hälleforsnäsån i Flen, uppmätte de högsta halterna kvicksilver. Lägst halter påträffades i Östra Hjälmaren och Näsnaren.

Dioxiner, PCB samt ftalater påträffades i flertalet prov i undersökningen. Den enda ämnesgrupp som inte påträffades i halter höga nog att kunna mäta i någon av provlokalerna var PAH.

Gårdsjön (Flensån) sticker ut bland provtagna provlokaler med höga halter av kvicksilver och avvikande höga halter av PCB jämfört med övriga provlokaler. Det var också den enda lokalen där bromerade flamskyddsmedel hittades. Dock är det endast halten kvicksilver som överskrider gränsvärdena.

Då resultaten är en ögonblicksbild och flertalet ämnen saknar gränsvärden ska resultaten ses som en indikation för halterna i fiskproven från de provtagna sjöarna och vattendragen i Södermanlands län och inte som absoluta värden. De uppmätta halterna kommer vara underlag till klassningen av vattnets status som nu tar vid i vattenförvaltningscykeln. Resultaten kommer också vara värdefullt underlag när kommande miljöövervakning planeras.

Förekomst av miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag i Södermanlands län år 2022 | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Rich Waters

Sveriges första projekt inom EU:s miljöprogram LIFE IP. Projektet startade år 2017 och pågår till och med år 2024. Projektet utförs som ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund för att bidra med ny kunskap och tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vatten. Datat från undersökningen från alla län som medverkar i projektet finns tillgängligt i en Story Map.

Miljökvalitetsnorm

En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet ett vatten ska ha nått vid en bestämd tidpunkt. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom vattenförvaltning kallas god status. Miljökvalitetsnormer är bestämmelser som omfattar kvalitet i luft, vatten, mark och miljön i övrigt.

Miljöövervakning

Miljöövervakning ger en beskrivning av miljötillståndet i länet. Övervakningsarbetet bygger på undersökningar som visar tillståndet i miljön och hur miljön förändrar sig. Det statliga miljöövervakningssystemet består av nationell miljöövervakning som utförs av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten samt regional miljöövervakning som utförs av Länsstyrelsen via medel från Naturvårdsverket. På Länsstyrelserna upprättas kontinuerliga övervakningsprogram, så kallade regionala program. Det aktuella programmet består av tio programområden (Luft, Skog, Jordbruksmark, Landskap, Våtmark, Sötvatten, Grundvatten, Kust och hav, Hälsorelaterad miljöövervakning samt Miljögiftssamordning).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss