Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ser migranter i Södermanland på framtiden och livet i Sverige

Porträttbild inomhus med landshövding Beatrice Ask, forskningsledare Bi Puranen och regionstyrelsens ordförande Christoffer Öqvist.

Landshövding Beatrice Ask, forskningsledare Bi Puranen och regionstyrelsens ordförande Christoffer Öqvist. Foto: Karin Eriksson

Ny forskningsstudie över sörmländska migranters värderingar visar synen på jämställdhet, synen på arbete och synen på tillit och förtroende. Syftet med rapporten är att få ett vetenskapligt underlag för att exempelvis utforma mer effektiva åtgärder inom integration.

World Values Survey (WVS) har på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Sörmland och de nio kommunerna i länet under 2021 till 2023 genomfört en bred forskningsstudie med migranter i samtliga kommuner i Sörmland. Syftet var att få ett vetenskapligt underlag för att exempelvis utforma mer effektiva åtgärder inom integration.

Genom att ta ställning till och besvara närmare 500 frågor och påståenden har en forskargrupp intervjuat cirka 1500 utomeuropeiska migranter i länet om deras syn på livet i Sverige. Vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra. Forskargruppen har letts av docent Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey.

Rapporten är uppdelad på främst tre huvudområden. Det handlar om synen på jämställdhet, synen på arbete och synen på tillit och förtroende.

Det har varit oerhört spännande och berikande att få ha tagit del av så många migranters berättelser om Sverige. Om alla likheter som finns oss människor emellan, oavsett ursprung. Men också om de skillnader och utmaningar som ligger i att komma från ett ofta auktoritärt styrt land där demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet inte finns. Hur blev mötet med sekulära Sverige? Och går det att påverka människor att ta till sig ”svenska värderingar”? säger forskningsledare Bi Puranen.

Studiens resultat visar att en tredjedel av alla migranter ser sig som för gamla för att studera (37 %). Å andra sidan anser över 90 % att de är i behov av mer utbildning för att få ett arbete. Motivationen till arbete är hög men hälften av alla svarande vill helst jobba max 4 timmar per dag. Både kvinnor och män känner ett stort ansvar för barn och familj och anser att arbetet måste gå att kombinera med familjeliv.

Sammantaget ger resultaten underlag för vilka frågor när det gäller utomeuropeiska migranter regionen, länet och kommunerna behöver fokusera på för att göra integrationsarbete mer effektivt.

Enligt Bi Puranen gäller detta särskilt konflikterna mellan ursprungslandets värderingar och svenska värderingar vad gäller exempelvis jämställdhet.

Ett av de viktigaste uppdragen Länsstyrelsen har är att följa tillståndet i länet noga, och att, utifrån det arbeta för länets utveckling. För att främja en väl fungerande arbetsmarknad, integration och jämställdhet i Södermanland effektivt behövs fördjupad kunskap och dialog med viktiga målgrupper, säger landshövding Beatrice Ask. Forskningsstudien ger oss och andra underlag för arbetet framåt.

Länsstyrelsen kommer att kunna dra nytta av dessa resultat i planering och genomförande av framtida insatser. Resultatet kan exempelvis användas för att utforma effektiva och framgångsrika integrationsprojekt via länsstyrelsernas statsbidrag inom integrationsområdet.

Studien bekräftar också mycket som Region Sörmland redan arbetar med. Bland annat att SFI och praktiskt orienterade utbildningar behöver utveckla nya metoder och pedagogik för vuxna lågutbildade. Här var Region Sörmland tidigt ute och arbetade under 2021–2023 med tjänstedesign som metod på SFI för att öka språkutvecklingen på SFI i Katrineholm och Vingåker.

Region Sörmland arbetar kunskapsbaserat och den här studien kommer vara ett viktigt underlag för oss i vårt fortsatta arbete med frågor som rör integration och kompetensförsörjning. Flera av våra befintliga nätverk har redan visat intresse för att prata mer om studien. Vi vill alltid arbeta med människan i centrum och den här typen av kunskapsunderlag ger oss möjligheten att verkligen ha örat mot marken, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör på Region Sörmland.

Kontakt

Magdalena Gustafsson, samordnare integration- och jämställdhet, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Telefon 010-223 44 29 magdalena.gustafsson@lansstyrelsen.se

Alina Treijner, strateg, Region Sörmland, Telefon 076-695 15 45, alina.treijner@regionsormland.se

Bi Puranen, forskningsledare, World Values Survey, 0705-721 721, bi@bikupan.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss