Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny satsning för växt- och djurliv i Sörmlands slättbygd

Ett fält av solrosor en vacker sommardag.

Foto: Johan Lagerholm

Jordbruksverket har fördelat 100 miljoner kronor till tolv länsstyrelser i nytt samverkansprojekt där Södermanland är med. Genom samarbete och anläggning av nya småbiotoper och blommande ytor kan länets odlingslandskap bli mer artrikt.

Södermanland ett av de valda länen

Det nya uppdraget att skapa blommande ytor och nya småbiotoper i slättbygd ingår i regeringens få öronmärkta satsningar inom åtgärden Samarbete, miljö och klimat. Projektet genomförs under nya perioden för strategiska planen fram till och med 2027. Genom projektet kan lantbrukare och andra markförvaltare som vill öka förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv i sina marker få medel för att anlägga nya småbiotoper. Insatserna kommer att kunna genomföras i länets slättbygdskommuner som inte omfattas av skogsundantag.

- Den här satsningen är otroligt välkommen och viktig för Sörmland. En bra möjlighet att skapa en artrik slättbygd som gynnar jordbruket och framtiden, säger Emelie Envall, projektledare för Sörmlands artrika slättbygd på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Gemensamma insatser ska öka artrikedomen

Projektet bygger på samarbete mellan intresseorganisationer, föreningar, forskare, lantbrukare och andra markförvaltare. Både Lantbrukarnas Riksförbund Södermanland och Hushållningssällskapet är med i projektgruppen tillsammans med Länsstyrelsen. Under hösten bjuder de in länets lantbrukare att delta.

Johan Lagerholm, ordförande på Lantbrukarnas Riksförbund Södermanland ser positivt på samarbetet och hoppas att många tar chansen att engagera sig och testar att utveckla sin mark med nya inslag. Emma Vendel på Hushållningssällskapet hoppas att många ser fördelarna med att få den här typen av åtgärder finansierade.

- Vi vet att en större biologisk mångfald både ökar skörden och ger oss värdefulla ekosystemtjänster, säger Emma Vendel.

Ideella föreningar, rådgivare och forskare ingår i projektets referensgrupp som kommer att stötta upp under projektets gång.

- När människor med olika erfarenheter och kunskap möts ökar förutsättningarna för ett lyckat slutresultat. Vi bidrar med var sin del där lantbrukarna har en nyckelroll, förklarar Jessica Lindgren, forskare på Stockholms universitet och deltagare i referensgruppen.

Kritiskt läge för fåglar och insekter

Forskning visar att hälften av jordbruksfåglarna har försvunnit i Europa sedan 1980. Även insekter är på kraftig nedgång. En tysk studie framför att biomassan av insekter minskat med 75% på 27 år. Och allt hänger samman – om det inte finns insekter får fåglarna mindre mat, vilket bland annat forskare vid SLU i Uppsala ser som den troliga förklaringen till stenskvättans starka nedgång de senaste 25 åren. Gemensamma krafttag behövs för att vända den här trenden.

Samtidigt står det klart att pollinerande insekter och andra nyttodjur gynnar lantbruken rent ekonomiskt. Lantbrukares insatser för att förbättra läget för dessa djur i odlingslandskapet blir därför också viktiga för en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion i länet.

- För att grödor som klöverfrö, raps och bönor ska pollineras behövs starka samhällen av humlor och andra bin. De blommande ytorna är också viktiga för parasitsteklar, blomflugor och andra nyttoinsekter som är viktiga att gynna för att minska bekämpningsmedelsanvändningen, berättar Emma Vendel.

Projekt med mycket verkstad

En rad olika typer av småbiotoper är möjliga att anlägga inom projektet. Allt från öppna sandblottor, skalbaggsåsar, blommande träd och fleråriga örter för insekter till lärkrutor, buskar och småvatten för fåglar, andra smådjur och vilt. Effekten stärks ytterligare om fler åtgärder sker inom samma område och i närhet till befintliga naturbetesmarker och andra landskapselement. Då kan landskapet knytas samman och möjliggöra spridningsvägar i stället för att skapa isolerade öar.

Det gäller också att våga satsa långsiktigt. Även om alla typer av nya småbiotoper är positiva för mångfalden så ligger tonvikten på åtgärder som håller över tid. Helst ska de ämna att vara kvar permanent.

Projektet bekostar alltså anläggning av nya småbiotoper och blommande ytor i odlingslandskapet i länets slättbygdskommuner. Som deltagare blir man även inbjuden att träffa och samarbeta med andra lantbrukare och markförvaltare, delta i aktiviteter och gemensamma rådgivningstillfällen. Projektets första samverkansträff sker den 21 november.

Välkommen på samverkansträff den 21 november

Vill du få fler pollinerare och andra nyttodjur, fåglar och smådjur till dina odlingsmarker? Vill du vara med och bidra till en sörmländsk artrik slättbygd?

Läs mer här om projektet "Sörmlands artrika slättbygd" Länk till annan webbplats. där du även anmäler dig till samverkansträffen.

Ordbild med texten: Sörmlands artrika slättbygd. Illustration av fågel, fjäril och växter.

Källor

Farmland practices are driving bird population decline across Europe (2023).

More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas (2017).

Marked reduction in demographic rates and reduced fitness advantage for early breeding is not linked to reduced thermal matching of breeding time (2017).

Logotyper för Länsstyrelsen i Södermanlands län, Europeiska unionen, Lantbrukarnas riksförbund och Hushållningssällskapet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss