Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt kunskapsunderlag för fornlämningar vid Ostlänken

Åkermark och grönytor med grävda schakt, skog med gulgröna träd till vänster och en motorväg till höger.

Schakt från en arkeologisk förundersökning av ett gravfält och boplats från järnålder i Sille, Vagnhärad. Foto: Arkeologerna, Statens historiska museer

Många järnåldersboplatser i åkermark och järnåldersgravfält kommer att, helt eller delvis, beröras av Ostlänken. Därför har länsstyrelsen i de berörda länen tagit fram ett nytt kunskapsunderlag som utgår från fornlämningarna i och intill Ostlänkens sträckning i Södermanlands-, Stockholms- och Östergötlands län.

De befintliga kunskapsunderlagen över dessa fornlämningstyper är, i den mån de finns, förhållandevis gamla eller dåligt uppdaterade. Därför har Länsstyrelsen i Södermanlands, Stockholms- och Östergötlands län sett att det funnits ett behov av att ta fram ett nytt kunskapsunderlag.

– Det ska utgöra ett stöd för länsstyrelserna vid handläggning av uppdragsarkeologi
inför Ostlänken. Kunskapsunderlaget kan även komma att användas av arkeologiska
undersökare vid till exempel etablerande av undersökningsplaner, säger Urban Mattsson, antikvarie och arkeolog hos Länsstyrelsen i Södermanland.

Ett kunskapsunderlag för Ostlänkens järnåldersarkeologi skapar möjligheter för medvetna val av teoretiska perspektiv och frågeställningar, men även för en reflexiv och analytisk arbetsmetod, där nya naturvetenskapliga metoder som exempelvis DNA-analys kan komma att ingå. Ett målinriktat och framåtsyftande arbetssätt medför att fornlämningarnas fulla kunskapspotential kan tillvaratas.

– På ett övergripande plan har arkeologin inför Ostlänken goda möjligheter att arbeta med jämförande perspektiv på dessa frågekomplex över ett stort geografiskt område och med ett stort tidsdjup. Det innebär potential för helt ny kunskap om människors liv och förutsättningar under järnåldern i Mellansverige, förklarar Urban Mattsson.


Fakta

  • Kunskapsunderlaget över järnåldersboplatser i åkermark och järnåldersgravfält inför Ostlänken har utarbetats av Arkeologerna, Statens historiska museer, på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands-, Stockholms-, och Östergötlands län.
  • Järnåldern som arkeologisk period omfattar perioden 500 f.Kr -1050 e.Kr, alltså drygt 1500 år.
  • Under denna period sker stora samhällsförändringar rörande såväl politiska strukturer, ekonomiska strategier, klimat, ideologier och världsbilder.
  • Begravningsritualer och bosättningsmönster genomgår också stora förändringar och distinkta brytpunkter, men uppvisar också skeden där tradition och kontinuitet i högre utsträckning varit styrande.
  • Eftersom en stor del av järnåldern kommer att beröras av undersökningar finns möjligheter att belysa samhälleliga skeenden, kontinuitet och förändringar i ett långtidsperspektiv.

Kontakt

Urban Mattsson

Enheten för kultur och miljö
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss