Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årlig uppföljning av miljömålen är här

Snölandskap vid en rinnande å och snöklädda träd.

Foto: Johanna Bergman

Varje år gör landets 21 länsstyrelser en uppföljning av miljömålen som visar hur det egna länet ligger till för att nå de 16 nationella miljömålen och vilka åtgärder som genomförts. Årets uppföljning visar att många åtgärder görs men att det krävs en kraftfull omställning för att målen till 2030.

Uppföljning av 2022 i Södermanlands län visar att inget av de tolv målen som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås. För tre av dem ser vi en negativ utveckling i miljön. Dessa är ”Giftfri miljö”, ”Ett rikt odlingslandskap” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. Men för flera mål ser vi en positiv utveckling i miljön: ”Myllrande våtmarker”, ”God bebyggd miljö”, ”Frisk luft” samt ”Bara naturlig försurning”. De två sistnämnda målen är vi dessutom nära att nå i Södermanland.

Södermanlands läns uppföljning av miljömålen - rus.se (Regional Utveckling & Samverkan) Länk till annan webbplats.

Södermalands län årliga uppföljning av miljömålen

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Bakgrund - Våra beslutade miljömål

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. För att hålla koll på att vi är på väg i den riktningen följs 16 specifika miljömål upp.

Länsstyrelsen samordnar arbetet för att nå målen

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala miljömålsarbetet. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och för att miljön här ska bli bättre. I uppdraget ingår även att följa upp miljömålen i en årlig uppföljning.

Årlig uppföljning

Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som Naturvårdsverket sammanställer och lämnar till regeringen. Naturvårdsverkets samlade bedömning presenteras i mars 2023.

Kontakt

Maria Gustavsson

Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Telefon 010-2234207

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss