Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Försämrad tillgång till grundläggande betaltjänster

Spår av varg i snön.

Foto: Mostphotos

Idag presenterar länsstyrelsen rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2022” för regeringen. Bedömningen är att tillgången till grundläggande betaltjänster inte längre når upp till det politiska målet att alla ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Rapporten lyfter också frågor om digital utsatthet, brister i kontantkedjan och konsekvenser av att inte ha ett betalkonto.

Under de senaste åren har det skett en gradvis, men tydlig, försämring av tillgången till manuella betaltjänster. Kontantinfrastrukturen har försvagats till följd av att marknadsaktörer avvecklar sina tjänster eller går i konkurs.

I år gör 15 av 21 länsstyrelser bedömningen att tillgången till grundläggande betaltjänster inte är tillfredsställande för privatpersoner i allmänhet. Det är en stor skillnad jämfört med förra årets då 3 av 21 länsstyrelser gjorde samma bedömning. Länsstyrelserna motiverar detta med att servicen för betaltjänster har nått en sådan låg nivå att den inte längre kan anses vara tillfredsställande.

Politiska mål uppfylls inte

Det politiska målet är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser och att det i första hand är marknaden som bör tillhandahålla dessa.

Med bakgrund av den utveckling som skett på betaltjänstmarknaden under året, och hur det drabbar ett stort antal människor, bedömer länsstyrelserna att målet nu inte längre är uppfyllt, säger Anna-Karin Drake, nationell samordnare för grundläggande betaltjänster.

Personer nekas att öppna betalkonto – får svårt att hantera betalningar

En fråga som lyfts särskilt i årets bevakningsrapport är rätten till betalkonto. Ett betalkonto är i dagsläget helt avgörande för att kunna sköta sin ekonomi och sina betalningar. Utan ett betalkonto har man varken tillgång till bankernas tjänster för räkningsbetalning eller digitala betaltjänster som exempelvis Swish. Ändå har Länsstyrelserna i olika rapporter och i sin egen bevakning sett att personer nekas att öppna betalkonto. Dessa personer har i dagsläget mycket svårt att hantera sina betalningar.

För att säkerställa tillgången till grundläggande betaltjänster behöver statens framtida roll ses över. Vi ser därför positivt på den pågående Betalningsutredningen som utreder detta, säger Johanna Jansson, även hon nationell samordnare för grundläggande betaltjänster.

Om uppdraget: bevakning av grundläggande betaltjänster

Riksdagen beslutade 2007 att lagen om grundläggande kassaservice skulle avskaffas. Därmed avvecklades Svensk Kassaservice AB som utförde kassa-, bank- och plusgirotjänster. Den tidigare lagen om grundläggande kassaservice ersattes av det av riksdagen beslutade politiska målet att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Med grundläggande betaltjänster avses tjänster för att:

  • sköta betalningsförmedling, exempelvis betala räkningar
  • ta ut kontanter
  • sätta in dagskassor på bankkonto för företag och föreningar.

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Grundläggande betaltjänster

Kontakt

Viktor Eriksson

Processledare Grundläggande betaltjänster, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss