Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

39 åtgärder i samarbete för att nå Södermanlands miljömål

Texten Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö står som en cirkel, i mitten av den syns vass, skog, fjärilar och vindkraftverk.

Södermanlands miljö- och klimatråd har idag beslutat om länets andra åtgärdsprogram för miljömålen. 39 åtgärder har prioriterats fram av aktörer i länet och 18 organisationer har meddelat att de kommer att delta i arbetet med åtgärderna. Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö är ett regionalt åtgärdsprogram som ska skapa förutsättningar för att nå våra miljömål. Programmet stimulerar en ökad samverkan och ska leda till insatser i det regionala miljöarbetet.

Länsstyrelsen har uppdrag att utveckla ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Programmet ska utvecklas och genomföras i bred förankring i länet. Miljö- och klimatrådets organisationer har varit viktiga aktörer, men även fler har deltagit. Rådets organisationer har bidragit i processen med att prioritera fram de åtgärder som nu finns med och är också viktiga för att genomföra åtgärderna.

Södermanlands första åtgärdsprogram gällde för perioden 2015–2020, och det var i och med det som länets miljö- och klimatråd bildades. Nu har miljö- och klimatrådet beslutat om det andra åtgärdsprogrammet som ska gälla fram till 2026.

Åtgärdernas temaområden

Åtgärderna har tagits fram inom fyra olika temaområden; Begränsa klimatpåverkan, Levande skogar och landskap, Hållbart samhälle och Livskraftiga vatten. Vissa åtgärder handlar om att utveckla nätverksforum, andra om att ta fram kunskapsunderlag, anordna utbildningsinsatser och vissa är i form av fysiska insatser. Men alla har som utgångspunkt att de ska genomföras i samverkan av aktörer som är verksamma i länet.

Att genomföra åtgärdsprogrammet i bred förankring är viktigt för att samla länets krafter. Ett stärkt samarbete gör att de sammantagna resurserna för miljöarbetet i länet kan användas mer effektivt och nå bättre resultat. Tillsammans ska vi arbeta för att nå våra miljömål och rådets vision: ”Södermanlands lokala värden bevaras och stärks genom enat miljö- och klimatarbete”.

Om Södermanlands miljö- och klimatråd

Södermanlands miljö- och klimatråd bildades 2015, i samband med att länsstyrelsen arbetade fram sitt första regionala åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Länsrådet Johanna Sandwall är ordförande. Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras. Rådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Rådet är rådgivande till arbetet och är styrgrupp för åtgärdsprogrammet.

I Miljö- och klimatrådet ingår Länsstyrelsen i Södermanlands län, BioDriv Öst, Energikontoret i Mälardalen, LRF Södermanland, Mälardalens universitet, Region Sörmland, Skogsstyrelsen, Agro Sörmland och länets nio kommuner.

Utöver dessa organisationer har också Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Öknaskolan åtagit sig att genomföra åtgärder i programmet.

Kontakt

Hanna Grimstedt

Miljömålssamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss