Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två nya naturreservat i Nyköpings kommun

Vyer över Kolmårdsskogarna från utsiktstornet i Skogsbyås naturreservat där även kanten på ett räcke och en träpil med ordet norr syns.

Vyer över Kolmårdsskogarna från utsiktstornet i Skogsbyås naturreservat.

Länsstyrelsen beslutade den 26 september om att bilda två nya naturreservat i Nyköpings kommun. Naturreservaten Åboravinen och Skogsbyås ligger båda i Kolmårdentrakten. De nya naturreservaten är en del i arbetet med miljömålen Levande skogar, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv samt friluftslivsmålen Tillgänglig natur för alla, Tillgång till natur för friluftsliv och Skyddade områden som resurs för friluftslivet. Båda naturreservaten ska förvaltas av länsstyrelsen.

De två nya naturreservaten Åboravinen och Skogsbyås ligger i närheten av varandra utmed Skogsbyvägen, cirka 5­­­­-10 km nordväst om Stavsjö i Nyköpings kommun. Att reservaten ligger invid vägen gör dem lätta att nå med bil. De förbinds också med varandra av Sörmlandsleden som passerar genom båda områdena. Men även om de ligger nära varandra är reservaten olika till sin karaktär.

Åboravinens naturreservat

Åboravinens naturreservat är cirka 74 hektar stort och har en omväxlande natur med en rik mångfald av arter bland mossor, svampar och växter. Naturreservatet har fått sitt namn efter den ravin som finns vid Åbo där vattendraget Dammhulteån flyter fram. Här har många sällsynta mossor sin växtplats.

- Ravinen är en av naturreservatets mest spännande miljöer. Att mossfloran är så rik här beror på det fuktiga lokalklimatet i kombination med mycket död ved, säger Amanda Lidén, naturreservatshandläggare på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Förutom ravinmiljön finns också örtrik granskog, mager hälltallskog, lövsumpskog och rikkärr inom naturreservatet. För varje naturtyp finns planerade skötselåtgärder för att bevara den rika biologiska mångfalden och vårda de värdefulla naturmiljöerna. I syftet med naturreservatet ingår också att återställa värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Länsstyrelsen planerar också att skapa ytterligare en led som ska ansluta till Sörmlandsleden och bilda en rundslinga i skogen. Det ska också anläggas en parkeringsplats för naturreservatets besökare.

Ravinmiljön i Åboravinens naturreservat med vatten som rinner i en liten bäck mitt i en grönskande skog.

Ravinmiljön i Åboravinens naturreservat.

Skogsbyås naturreservat

Skogsbyås naturreservat är 64 hektar stort. Området följer sträckningen av Skogsbyåsen med en markant, bitvis brant, förkastning parallellt med områdets gräns åt syd och sydväst. Det finns även mindre förkastningar som delar berget på tvären. Den del av bergsryggen som kallas Vensbrinksberget är med sina 123 m.ö.h. länets högsta punkt.

Sörmlandsleden går genom området och det finns även en drygt 2 km lång rundslinga. På toppen av Vensbrinksberget finns ett utsiktstorn. Vid den lilla sjön Vikitteln finns en rastplats med vindskydd och eldstad. Det finns en stor parkeringsplats vid reservatets entré.

Nedanför förkastningsbranten, i den västra delen av reservatet, finns inslag av kalk i berggrunden. Där kan man se att vattnet fasat ut små kanjons i kalkstenen. De basiska förhållandena avspeglar sig även i omgivningens markvegetation med flera sällsynta svampar och en speciell flora.

Naturen kommer till stor del få utvecklas fritt. I de talldominerade markerna ska naturvårdsbränning eller brandefterliknande åtgärder genomföras. Stigar och anordningar för friluftslivet ska hållas i gott skick.

Även Skogsbyås har drabbats av de senaste årens granbarkborreangrepp. Trädsäkring har därför utförts vid vägen och utmed stigen från parkeringen till rastplatsen.

Kontakt

Amanda Lidén

Naturskyddsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Peter Lantz

Naturskyddsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss