Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för Södermanlands län

Logotyp för Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbild rapporterad 2022-08-16

Nytt i denna veckas lägesbild är markerat.

Övergripande lägesbild

  • Regionen arbetar i linjeverksamhet.
  • Länsstyrelsen är i grönt stabsläge och arbetet drivs i linje i respektive sakverksamhet.
  • 30 ensamkommande barn 4/7.
  • Migrationsverket har påbörjat anvisning av massflyktingar till länets kommuner.

Länsstyrelsens pågående/planerade åtgärder

  • Länsstyrelsen samverkar med berörda aktörer i länet, både på lednings- och handläggarnivå.
  • Enheten för Samhällsskydd och beredskap arbetar nära enheten för Social hållbarhet för att säkerställa en god överblick över händelseutvecklingen samt arbetsfördelning.
  • Enskilda kommundialoger har påbörjats tillsammans med Migrationsverket för att planera inför kommande anvisningar av massflyktingar.

Kommunspecifikt

T.ex. kommunspecifika avvikelser i lägesbilden, planerade eller vidtagna åtgärder, särskilda händelser eller behov.

  • Det har förekommit missuppfattningar gällande den nya lag som trädde i kraft den 1 juli 2022 avseende åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande. En del aktörer och personer från civilsamhället har uppfattat att kommunerna kan påverka urval och anvisningstal.
  • Det är flera barn som ännu inte flyttats från Flen och Vingåkers kommuner, trots att terminen startar under veckan.

Särskild lägesrapportering kring utbildningsfrågor

Hur har ni tagit in information från era kommuner?

Digitalt lägesbildsmöte.

Hur stor andel av kommunerna i ert län har lämnat information?

5 av 9 kommuner.

Har ni någon uppfattning om huruvida det är många barn i kommunerna som ännu inte valt att börja skolan?

Inget nytt att rapportera.

Genomförs det några särskilda insatser för att få fler barn att börja skolan?

Inget nytt att rapportera.

Hur ser det ut med tillgång till relevant personal? (ukrainsk-respektive rysktalande för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål)? Söker ni aktivt sådan personal?

Inget nytt att rapportera.

Vilka särskilda utmaningar ser ni just nu rörande att erbjuda skolgång till ukrainska barn i Sverige?

Inget nytt att rapportera.

Samlad bedömning

Länets kommuner och regionen har förberett och fortsätter förbereda för mottagandet av flyktingar från Ukraina. Normal verksamhet upprätthålls.

Då vaccinationstäckningen mot Covid-19 är låg i Ukraina förbereder sig regionen tillsammans med smittskyddsläkaren för att kunna vaccinera de flyktingar som kommer in till landet.

Länsstyrelsen bedömer att verksamheter, tjänster och infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsviktiga funktioner har ingen eller mindre påverkan kopplad till händelsen. Demokratiska processer fortgår regionalt och lokalt. Inga tecken på påverkan utifrån det regionala perspektivet. Media rapporterar om ett intresse från allmänheten att stötta flyktingsituationen. Antalet ansökningar till Hemvärnet har ökat kraftigt sedan kriget i Ukraina bröt ut.

Kostnaden för insatsmedel i lantbruket ökar, vilket på längre sikt kan påverka spannmålsodling. Likaså påverkar höga drivmedelspriser transportsektorn.

För mer information:

Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Kontakt

Alina Treijner

Integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Tomas Birgegård

Enhetschef samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Södermanlands län