Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för Södermanlands län

Logotyp för Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbild rapporterad 2022-08-02

Från och med vecka 24 kommer det jämna veckor att lämnas in en avvikelserapportering och ojämna veckor en ordinarie lägesbild. Inget nytt finns att rapportera den här veckan.

Övergripande lägesbild

  • Regionen arbetar i linjeverksamhet.
  • Länsstyrelsen är i grönt stabsläge och arbetet drivs i linje i respektive sakverksamhet.
  • 30 ensamkommande barn 4/7. Överlag ett stabilt läge för skola och socialtjänst.
  • De veckovisa lägesbildsmötena är pausade under sommaren och återupptas 15 augusti.
  • Migrationsverket har påbörjat anvisning av massflyktingar i länet och bland annat Strängnäs kommun har redan fyllt sin kvot.

Länsstyrelsens pågående/planerade åtgärder

  • Länsstyrelsen samverkar med berörda aktörer i länet, både på lednings- och handläggarnivå.
  • Enheten för Samhällsskydd och beredskap arbetar nära enheten för Social hållbarhet för att säkerställa en god överblick över händelseutvecklingen samt arbetsfördelning.
  • Ett par enskilda kommundialoger har genomförts och kommer att genomföras tillsammans med Migrationsverket för att planera för kommande anvisningar av massflyktingar.

Särskild lägesrapportering kring utbildningsfrågor

Hur har ni tagit in information från era kommuner?

Via mejl eller digitalt lägesbildsmöte.

Hur stor andel av kommunerna i ert län har lämnat information?

9 av 9 kommuner.

Har ni någon uppfattning om huruvida det är många barn i kommunerna som ännu inte valt att börja skolan?

Begränsat antal elever som valt att inte påbörja skolan. Ett antal elever läser på distans via ukrainsk skola.

Genomförs det några särskilda insatser för att få fler barn att börja skolan?

Kommunerna informerar de som kommer om den svenska skolan. Till exempel via kommunens hemsida, sociala medier, servicecenter eller via informationsträffar/informationssamtal.

Hur ser det ut med tillgång till relevant personal? (ukrainsk-respektive rysktalande för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål)? Söker ni aktivt sådan personal?

Kompetensutmaningar är modersmålshandledare/lärare och SVA-lärare. Rekrytering av personal pågår i flera kommuner.

Vilka särskilda utmaningar ser ni just nu rörande att erbjuda skolgång till ukrainska barn i Sverige?

En kommun rapporterar att de saknar ukrainsktalande personal fysiskt, men har digitalt.

Samlad bedömning

Länets kommuner och regionen har förberett och fortsätter förbereda för mottagandet av flyktingar från Ukraina. Normal verksamhet upprätthålls.

Då vaccinationstäckningen mot Covid-19 är låg i Ukraina förbereder sig regionen tillsammans med smittskyddsläkaren för att kunna vaccinera de flyktingar som kommer in till landet.

Länsstyrelsen bedömer att verksamheter, tjänster och infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsviktiga funktioner har ingen eller mindre påverkan kopplad till händelsen. Demokratiska processer fortgår regionalt och lokalt. Inga tecken på påverkan utifrån det regionala perspektivet. Media rapporterar om ett intresse från allmänheten att stötta flyktingsituationen. Antalet ansökningar till Hemvärnet har ökat kraftigt sedan kriget i Ukraina bröt ut.

Kostnaden för insatsmedel i lantbruket ökar, vilket på längre sikt kan påverka spannmålsodling. Likaså påverkar höga drivmedelspriser transportsektorn.

För mer information:

Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands läns integrationssamordning:

flyktingkris.sodermanland@lansstyrelsen.se

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss