Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Strandstuviken stärks som marint naturreservat och som fågelskyddsområde

Kor på strandäng i Strandstuviken

Länsstyrelsen fattade den 21 juni både ett nytt beslut för Strandstuvikens naturreservat samt ett separat beslut om ett fågelskyddsområde inom en del av Strandstuviken. Strandstuviken blir därmed det åttonde naturreservatet i länet som har ett marint syfte.

Nytt beslut och skötselplan

Strandstuvikens naturreservat bildades ursprungligen 1989 i syfte att bevara och gynna det rika fågellivet, det öppna betade odlingslandskapet med sina vidsträckta strandängar samt för att vara en tillgång för friluftslivet. Naturreservatet är 990 hektar stort och beläget strax sydost om Nyköping.

Ny kunskap om områdets naturvärden har tillkommit sedan reservatet bildades och resulterat i ett behov av nya syften, föreskrifter och bevarandemål. Vid en marin inventering av hela länets kust har de grunda vikarna inom Strandstuvikens naturreservatet visat sig tillhöra några av de områdena med högst naturvärden. Strandstuviken blir genom detta beslut det åttonde naturreservatet i länet som har ett marint syfte.

Naturreservatet är en del av arbetet med miljömålen Levande skogar, Myllrande våtmarker, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv.

Beslut om fågelskyddsområde

Länsstyrelsen beslutade även samtidigt om ett fågelskyddsområde inom del av Strandstuviken enligt lagstiftningen för djur- och växtskyddsområden. I det ursprungliga naturreservatsbeslutet fanns ett förbud mot att vara inom det aktuella området under tidsperioden 1 april-30 september. I samband med det nya reservatsbeslutet övergår det aktuella området till att bli ett fågelskyddsområde. Vilket främst innebär en tydligare hantering av skyddet, tillsynen och förvaltningen samt att området även blir synligt på allmänna kartor. Samma avgränsning och samma tidsperiod gäller enligt tidigare.

Mer om Strandstuvikens naturreservat:

Naturreservatet nyttjas flitigt för olika friluftsaktiviteter, mest känt är det för sin fågelskådning då det tillhör en av länets främsta lokaler för rastande och födosökande fåglar. Genom närheten till en campingplats och ett nybyggt bostadsområde samt att Sörmlandsleden går genom områdets norra del nyttjas det av många för vandring. Två fågeltorn finns iordningställda, varav det ena är anpassat för besökare med funktionsnedsättningar. Vid en av reservatets tre befintliga parkeringar finns det även parkeringsplats och ett dass som är särskilt anpassade för funktionsnedsatta. För att styra påverkan från besökare på känslig natur ska särskilda leder tas fram för ridning, cykling och vandring. Lederna knyts ihop med det intilliggande kommunala naturreservatet vid Örstigsnäs.

Beslut och skötselplan för Strandstuvikens naturreservat samt beslut för Strandstuvikens fågelskyddsområde

Bild nedan: Grönsträfse på botten i Strandstuviken. Fotograf: Karl Svanberg, Länsstyrelsen.

Kor på strandäng i Strandstuviken

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss