Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna förbereder administration av krisstöd till lantbruket

Kor som betar, växthus med plantor och fiskare som drar upp nät.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att handlägga ärenden om regeringens aviserade krisstöd till jordbruket och yrkesfisket med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Det handlar om ansökningsprocess, handläggning och utbetalningar.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har marknaden för jordbrukets insatsvaror och produkter påverkats kraftigt vilket lett till påtagliga kostnadsökningar för jordbruks- och trädgårdssektorn samt inom yrkesfisket.

Sveriges jordbrukare och deras verksamhet är avgörande för en sund och säker mat och Sveriges försörjning av livsmedel, som är en viktig del av Sveriges krisberedskap och civila försvar.

Ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk är också viktigt ur många andra aspekter, bland annat bidrar Sveriges jordbrukare till jobb i hela Sverige, till en rik natur- och kulturmiljö samt håller odlingslandskapet öppet och levande.

Ekonomiskt stöd till animaliesektorn och växthusföretag

Den 25 april aviserade Regeringen ett ekonomiskt stöd till animaliesektorn i jordbruket samt växthusföretagen på knappt 1,9 miljarder kronor. Sedan tidigare har Regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att i samråd med länsstyrelsen föreslå utformning av stöd till jordbruket (N2022/01046).

Regeringen avser även att öka det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige med 50 miljoner kronor för 2022 samt föreslår ett stöd till yrkesfisket på 40 miljoner kronor under 2022. Jordbruksverket redovisade den 5 maj sitt förslag på utformning av stödet.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att förbereda sitt arbete med handläggningen av jordbrukets och yrkesfiskets krisstöd. Det handlar om ansökningsprocess, handläggning och utbetalningar.

Sektorer som omfattas av stödet:

  • fjäderfä
  • gris
  • mjölk
  • nötkött
  • får
  • get
  • växthus
  • yrkesfiskare

Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen Gävleborg. Vid genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Jordbruksverket och Boverket. Regeringen kommer inom kort återkomma med en tidplan om när stöden kan sökas och utbetalas.

Krisreservstöd betalas ut senast den 30 september 2022 och övriga stöd senast den 31 december 2022.

Kontakt

Jenny Larsson
Nationell kontaktperson

Länsstyrelsen Gävleborg

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss