Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag på nya skyddsområden för fåglar i Södermanland

Skräntärna (Hydroprogne caspia)

Skräntärna (Hydroprogne caspia) Fotograf: Per Flodin

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att föreslå nya marina fågelområden till Natura 2000-nätverket. I Södermanlands län är det områden vid Strandstuviken, omkring Hävringe och Bråviken som berörs. Länsstyrelsen skickar nu ut förslagen på externremiss till berörda parter under maj månad.

Regeringen gav den 3 juni 2021 i uppdrag till 12 länsstyrelser att granska 20 marina områden som organisationen BirdLife pekat ut som särskilt viktiga för fåglar. Områdena kallas för IBA (Important Bird and Biodiversity Areas). Länsstyrelserna ska bedöma om dessa områden har sådana värden för fåglar att de bör pekas ut som särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet, dvs. så kallade SPA-områden (Special Protection Area) inom Natura 2000-nätverket.

Länsstyrelserna ska redovisa sina förslag till Naturvårdsverket i augusti 2022. Efter granskning lämnar Naturvårdsverket vidare förslagen till regeringen som sedan tar beslut om vilka områden som Sverige pekar ut som SPA-områden till Natura 2000-nätverket.

Tre föreslagna områden:

I Södermanland kan tre områden vara aktuella. Det är områden kring Strandstuviken, Hävringe-Källskären och ett område i Bråviken, i uppdraget kallat för Risskären. Alla tre områdena är mycket betydelsefulla för kustlevande fåglar, både som häcknings- och viloplatser men också som födosöksplatser.

Vid Risskären finns till exempel viktiga häckningsplatser för den utrotningshotade skräntärnan och i Strandstuviken finns en av Sveriges viktigare övervintringsområden för dykänder. Utökningen av Hävringe-Källskären omfattar både häckningsområden och marint värdefulla grundområden som är viktiga födosöks- och övervintringsområden.

Länsstyrelsen har sammanställt underlag baserat på data från flyginventeringar av Lunds universitet, nationell och regional miljöövervakning samt fynddata rapporterat av ornitologiska föreningar.

Mer information:

Nya Natura 2000-områden för fåglar | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

David Hansevi

Enhetschef naturskydd

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss