Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för Södermanlands län

Logotyp för Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbild rapporterad 2022-05-17

Nytt i denna veckas lägesbild är markerat.

Övergripande lägesbild

  • Viss påverkan på delar av kommunernas och regionens verksamhet, men i stort begränsad påverkan på verksamheten. Flertalet ukrainska elever har påbörjat skola/förskola/välkomsten.
  • Regionen arbetar i linjeverksamhet.
  • Ett välkomstcenter för nyanlända har öppnats på Skavsta flygplats.
  • Länsstyrelsen är i grönt stabsläge och arbetet drivs i linje i respektive sakverksamhet.
  • 24 ensamkommande barn (EKB). Kommunerna beskriver ett stabilt läge för socialtjänst och skola. NYTT

Länsstyrelsens pågående/planerade åtgärder

  • Länsstyrelsen samverkar med berörda aktörer i länet, både på lednings- och handläggarnivå.
  • Enheten för Samhällsskydd och beredskap arbetar nära enheten för Social hållbarhet för att säkerställa en god överblick över händelseutvecklingen samt arbetsfördelning.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Fokus på samverkansbehov, kommunikationsinsatser och åtgärder som behöver hanteras på nationell nivå. Information från nationell nivå som er länsstyrelse har behov av:

  • Förtydligande kring hur avtal tecknas med Migrationsverket gällande befintliga lägenheter som är tänkta att användas i kommunerna. NYTT

Kommunspecifikt

T.ex. kommunspecifika avvikelser i lägesbilden, planerade eller vidtagna åtgärder, särskilda händelser, behov:

  • Ankomsterna till Skavsta flygplats har minskat.
  • Regionen kommer under veckan hålla en vaccinationsinsats i en kommun där covid-19 vaccinering erbjuds. NYTT

Särskild lägesrapportering kring utbildningsfrågor

NYTT

Hur har ni tagit in information från era kommuner?

Via mejl eller digitalt lägesbildsmöte.

Hur stor andel av kommunerna i ert län har lämnat information?

9 av 9 kommuner.

Har ni någon uppfattning om huruvida det är många barn i kommunerna som ännu inte valt att börja skolan?

Begränsat antal elever som valt att inte påbörja skolan.

Genomförs det några särskilda insatser för att få fler barn att börja skolan?

Kommunerna informerar de som kommer om den svenska skolan. Till exempel via kommunens hemsida, sociala medier, servicecenter eller via informationsträffar/informationssamtal.

Hur ser det ut med tillgång till relevant personal? (ukrainsk-respektive rysktalande för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål)? Söker ni aktivt sådan personal?

Kompetensutmaningar är modersmålshandledare/lärare och SVA-lärare. Rekrytering av personal pågår i flera kommuner.

Vilka särskilda utmaningar ser ni just nu rörande att erbjuda skolgång till ukrainska barn i Sverige?

En kommun rapporterar att de saknar ukrainsktalande personal fysiskt, men har digitalt.

Samlad bedömning

Länets kommuner och regionen har förberett och fortsätter förbereda för mottagandet av flyktingar från Ukraina. Normal verksamhet upprätthålls.

Då vaccinationstäckningen mot Covid-19 är låg i Ukraina förbereder sig regionen tillsammans med smittskyddsläkaren för att kunna vaccinera de flyktingar som kommer in till landet.

Länsstyrelsen bedömer att verksamheter, tjänster och infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsviktiga funktioner har ingen eller mindre påverkan kopplad till händelsen. Demokratiska processer fortgår regionalt och lokalt. Inga tecken på påverkan utifrån det regionala perspektivet. Media rapporterar om ett intresse från allmänheten att stötta flyktingsituationen. Antalet ansökningar till Hemvärnet har ökat kraftigt sedan kriget i Ukraina bröt ut.

Kostnaden för insatsmedel i lantbruket ökar, vilket på längre sikt kan påverka spannmålsodling. Likaså påverkar höga drivmedelspriser transportsektorn.

För mer information:

Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Kontakt

Alina Treijner

Integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Tomas Birgegård

Enhetschef samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Södermanlands län