• Eldningsförbud i Södermanlands län

  Samtliga kommuner i Södermanlands län har beslutat om eldningsförbud och omfattar således kommunerna Nyköping, Trosa, Oxelösund, Gnesta, Flen, Eskilstuna, Vingåker, Strängnäs och Katrineholm.

Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för Södermanlands län

Logotyp för Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbild rapporterad 2022-05-10

Nytt i denna veckas lägesbild är markerat.

Övergripande lägesbild

 • Viss påverkan på delar av kommunernas och regionens verksamhet, men i stort begränsad påverkan på verksamheten. Flertalet ukrainska elever har påbörjat skola/förskola/välkomsten.
 • Regionen arbetar i linjeverksamhet.
 • Ett välkomstcenter för nyanlända har öppnats på Skavsta flygplats.
 • Länsstyrelsen är i grönt stabsläge och arbetet drivs i linje i respektive sakverksamhet.
 • Begränsat antal elever som valt att inte påbörja skolan. Kommunerna genomför inget uppsökande arbete för att få fler till skolan. Utmaningar kopplade till kompetensförsörjning vad gäller modersmålshandledare och lärare i svenska som andraspråk (SVA).
 • 1129 inkomna ansökningar från ukrainska flyktingar i länet. 1023 beslut har fattats. NYTT
 • 21 ensamkommande barn (EKB). Kommunerna beskriver ett stabilt läge för socialtjänst och skola. NYTT

Länsstyrelsens pågående/planerade åtgärder

 • Länsstyrelsen samverkar med berörda aktörer i länet, både på lednings- och handläggarnivå.
 • Enheten för Samhällsskydd och beredskap arbetar nära enheten för Social hållbarhet för att säkerställa en god överblick över händelseutvecklingen samt arbetsfördelning.

Kommunspecifikt

T.ex. kommunspecifika avvikelser i lägesbilden, planerade eller vidtagna åtgärder, särskilda händelser, behov:

 • Ankomsterna till Skavsta flygplats har minskat.
 • Kommuner väntar på beslut från Migrationsverket om fördelningstalen för att kunna verkställa planeringar.
 • Trovärdigheten för kommunerna påverkad av oklarheterna kring boendeanskaffning. De tingar lägenheter och kan sedan inte ge besked om när de behövs. NYTT
 • Civilsamhället erbjuder eller ska börja erbjudasvenskundervisning i några kommuner. NYTT

Samlad bedömning

Länets kommuner och regionen har förberett och fortsätter förbereda för mottagandet av flyktingar från Ukraina. Normal verksamhet upprätthålls.

Då vaccinationstäckningen mot Covid-19 är låg i Ukraina förbereder sig regionen tillsammans med smittskyddsläkaren för att kunna vaccinera de flyktingar som kommer in till landet.

Länsstyrelsen bedömer att verksamheter, tjänster och infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsviktiga funktioner har ingen eller mindre påverkan kopplad till händelsen. Demokratiska processer fortgår regionalt och lokalt. Inga tecken på påverkan utifrån det regionala perspektivet. Media rapporterar om ett intresse från allmänheten att stötta flyktingsituationen. Antalet ansökningar till Hemvärnet har ökat kraftigt sedan kriget i Ukraina bröt ut.

Kostnaden för insatsmedel i lantbruket ökar, vilket på längre sikt kan påverka spannmålsodling. Likaså påverkar höga drivmedelspriser transportsektorn.

För mer information:

Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Kontakt

Alina Treijner

Integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Tomas Birgegård

Enhetschef samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Södermanlands län