Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för Södermanlands län

Logotyp för Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbild rapporterad 2022-05-03

Nytt i denna veckas lägesbild är markerat.

Övergripande lägesbild

 • Viss påverkan på delar av kommunernas och regionens verksamhet, men i stort begränsad påverkan på verksamheten. Flertalet ukrainska elever har påbörjat skola/förskola/välkomsten.
 • Regionen arbetar i linjeverksamhet.
 • Ett välkomstcenter för nyanlända har öppnats på Skavsta flygplats.
 • Länsstyrelsen är i grönt stabsläge och arbetet drivs i linje i respektive sakverksamhet.
 • 19 inkomna ärenden angående ensamkommande barn. De kommuner som fått återkoppling beskriver ett lugnt läge för socialtjänsten. NYTT
 • Begränsat antal elever som valt att inte påbörja skolan. Kommunerna genomför inget uppsökande arbete för att få fler till skolan. Utmaningar kopplade till kompetensförsörjning vad gäller modersmålshandledare och lärare i svenska som andraspråk (SVA). NYTT

Länsstyrelsens pågående/planerade åtgärder

 • Länsstyrelsen samverkar med berörda aktörer i länet, både på lednings- och handläggarnivå.
 • Enheten för Samhällsskydd och beredskap arbetar nära enheten för Social hållbarhet för att säkerställa en god överblick över händelseutvecklingen samt arbetsfördelning.
 • Länsstyrelsen planerar för dialogmöte med Migrationsverket i anslutning till att fördelningstalen fastställs.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Fokus på samverkansbehov, kommunikationsinsatser och åtgärder som behöver hanteras på nationell nivå. Information från nationell nivå som er länsstyrelse har behov av:

 • En fråga som lyfts är om kommuntalen kommer påverkas i och med Migrationsverkets nya huvudscenario om 80 000 flyktingar under hela 2022. NYTT

Kommunspecifikt

T.ex. kommunspecifika avvikelser i lägesbilden, planerade eller vidtagna åtgärder, särskilda händelser, behov:

 • I länet finns 3151 befintliga plaster för tillfälliga boenden.
 • Ankomsterna till Skavsta flygplats har minskat.
 • Svårt att hitta boenden som uppfyller Boverkets krav om antal som får dela på toaletter/kök.NYTT
 • Alla kommuner väntar på beslut från Migrationsverket om fördelningstalen för att kunna verkställa planeringar. NYTT
 • Särskilt mindre kommuner är oroliga för sommaren och eventuellt inflöde under semestertider – önskar god framförhållning av Migrationsverket. NYTT
 • Önskemål att kunna anvisa spruckna EBOntill vistelsekommun skyndsamt. NYTT

Samlad bedömning

Länets kommuner och region har förberett och fortsätter förbereda för mottagandet av flyktingar från Ukraina. Normal verksamhet upprätthålls.

Då vaccinationstäckningen mot Covid-19 är låg i Ukraina förbereder sig regionen tillsammans med smittskyddsläkaren för att kunna vaccinera de flyktingar som kommer in till landet.

Länsstyrelsen bedömer att verksamheter, tjänster och infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsviktiga funktioner har ingen eller mindre påverkan kopplad till händelsen. Demokratiska processer fortgår regionalt och lokalt. Inga tecken på påverkan utifrån det regionala perspektivet. Media rapporterar om ett intresse från allmänheten att stötta flyktingsituationen. Antalet ansökningar till Hemvärnet har ökat kraftigt sedan kriget i Ukraina bröt ut.

Kostnaden för insatsmedel i lantbruket ökar, vilket på längre sikt kan påverka spannmålsodling. Likaså påverkar höga drivmedelspriser transportsektorn.

För mer information:

Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Kontakt

Alina Treijner

Integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Tomas Birgegård

Enhetschef samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss