• Eldningsförbud i Södermanlands län

  Samtliga kommuner i Södermanlands län har beslutat om eldningsförbud och omfattar således kommunerna Nyköping, Trosa, Oxelösund, Gnesta, Flen, Eskilstuna, Vingåker, Strängnäs och Katrineholm.

Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för Södermanlands län

Logotyp för Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbild rapporterad 2022-04-26

Nytt i denna veckas lägesbild är markerat.

Övergripande lägesbild

 • Viss påverkan på delar av kommunernas och regionens verksamhet, men i stort begränsad påverkan på verksamheten. Flertalet ukrainska elever har påbörjat skola/förskola/välkomsten. Regionen arbetar i linjeverksamhet.
 • Det finns ett välkomstcenter för nyanlända på Skavsta flygplats.
 • Länsstyrelsen är i grönt stabsläge och arbetet drivs i linje i respektive sakverksamhet.
 • Många kommuner fokuserar nu särskilt på informationssäkerhet. Generellt och för egna medarbetare. Viss ökad phishing-aktivitet.
 • 18 inkomna ärenden angående ensamkommande barn. Förmågan hos socialtjänsten bedöms vara god. NYTT

Länsstyrelsens pågående/planerade åtgärder

 • Länsstyrelsen samverkar med berörda aktörer i länet, både på lednings- och handläggarnivå.
 • Enheten för Samhällsskydd och beredskap arbetar nära enheten för Social hållbarhet för att säkerställa en god överblick över händelseutvecklingen samt arbetsfördelning.
 • Länsstyrelsen planerar för dialogmöte med Migrationsverket i anslutning till att fördelningstalen fastställs. NYTT

Behov av information, samverkan och åtgärder

Fokus på samverkansbehov, kommunikationsinsatser och åtgärder som behöver hanteras på nationell nivå. Information från nationell nivå som er länsstyrelse har behov av:

 • Långa väntetider på samordningsnummer hos Skatteverket. Problematiskt för alla som fått arbete och inte kan få sin lön utbetald. NYTT
 • Önskemål att Migrationsverket snabbt initierar dialog och påbörjar upphandling av de boenden som kommunerna pekar ut. NYTT

Kommunspecifikt

T.ex. kommunspecifika avvikelser i lägesbilden, planerade eller vidtagna åtgärder, särskilda händelser, behov:

 • I länet finns 3151 befintliga plaster för tillfälliga boenden.
 • Ankomsterna till Skavsta flygplats har minskat.
 • Fler och fler fall av så kallade ”spruckna EBOn” framträder. I de fall där det finns barn inblandade och/eller barn med särskilda behov – där skolgång påbörjats eller särskola påbörjats – borde Migrationsverket kunna anvisa till vistelsekommunen
  i förväg, innan ikraftträdandet 1 juli.
 • De flesta kommunerna avvaktar mer information rörande den nya lagen. Mycket oklarheter och frågor. NYTT
 • Många i eget boende drar sig för att kontakta Migrationsverket med rädsla att få lämna vistelsekommunen. NYTT

Samlad bedömning

Länets kommuner och region har förberett och fortsätter förbereda för mottagandet av flyktingar från Ukraina. Normal verksamhet upprätthålls.

Då vaccinationstäckningen mot Covid-19 är låg i Ukraina förbereder sig regionen tillsammans med smittskyddsläkaren för att kunna vaccinera de flyktingar som kommer in till landet.

Länsstyrelsen bedömer att verksamheter, tjänster och infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsviktiga funktioner har ingen eller mindre påverkan kopplad till händelsen. Demokratiska processer fortgår regionalt och lokalt. Inga tecken på påverkan utifrån det regionala perspektivet. Media rapporterar om ett intresse från allmänheten att stötta flyktingsituationen. Antalet ansökningar till Hemvärnet har ökat kraftigt sedan kriget i Ukraina bröt ut.

Kostnaden för insatsmedel i lantbruket ökar, vilket på längre sikt kan påverka spannmålsodling. Likaså påverkar höga drivmedelspriser transportsektorn.

För mer information:

Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Kontakt

Alina Treijner

Integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Tomas Birgegård

Enhetschef samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Södermanlands län