Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nationell telefonlinje för våldsutövare visar på positiva resultat

Det finns ett utbrett behov i hela landet av telefonlinjen Välj att sluta, som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Och telefonlinjen fyller sin funktion – den stora majoriteten av inringarna har aldrig sökt hjälp för sitt våldsutövande tidigare. Det visar Länsstyrelsen Stockholms rapport om den första tiden som telefonlinjen varit nationell.

Det främsta syftet med telefonlinjen, dit man kan ringa anonymt, är att motivera och vägleda personer som utövar våld mot sin partner att söka behandling för att de ska upphöra med våldet. I början av 2021 öppnade telefonlinjen Välj att sluta upp för att ta emot samtal från hela landet, efter att tidigare ha varit ett framgångsrikt pilotprojekt i Skåne och Stockholms län.

Under de sju månader förra året som samtalen analyserades mer ingående inkom 331 samtal från alla län i landet utom ett. Av dem kom 153 av samtalen (46 procent) från personer som beskrev att de utövar våld i nära relationer*. 82 procent av dessa var män och 18 procent var kvinnor. 78 procent av dem som utövat våld berättade att de aldrig sökt hjälp för sitt våldsutövande tidigare.

– Välj att sluta når huvudsakligen personer som främst utövar psykiskt våld som svår svartsjuka, kontroll kränkningar och hot. Detta pekar på att telefonlinjen har kunnat gripa in tidigt i våldsspiralen och erbjuda personerna stöd innan det psykiska och det eventuella fysiska våldet blir grövre, säger Christina Ericson, utvecklingsledare i arbetet mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Stockholm och projektledare för Välj att sluta.

Många inringare sökare vidare behandling

Den som söker hjälp via telefonlinjen blir hänvisad till en behandlingsverksamhet i sin kommun eller annan lämplig insats. Och positivt är att hänvisningarna går fram i stor utsträckning. En enkätuppföljning som gått ut till de verksamheter som Välj att sluta hänvisat klienter till visar att 65 procent av personerna ringt vidare till dessa verksamheter. Svarsfrekvensen på enkäten var dock cirka 60 procent, vilket gör att andelen som ringt vidare sannolikt är ännu större.

En erfarenhet från hela den period Välj att sluta har funnits är att det finns ett behov av fler behandlingsverksamheter att hänvisa till i landet. I vissa mindre kommuner finns det inget stöd alls att erbjuda.

– En förhoppning är att den lagändring i socialtjänstlagen som genomfördes den 1 augusti 2021 ska få en effekt på sikt då det numer hör till socialnämndens uppgifter att verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska upphöra med våldet. Regeringen har dessutom avsatt medel till alla kommuner så att de ska kunna tillgodose kravet i lagstiftningen, säger Christina Ericson.

Rapporten ”Välj att sluta – En telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer. Slutrapport för verksamhetsåret 2021" Länk till annan webbplats.

Om telefonlinjen

Den nationella telefonlinjen Välj att sluta drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum Stockholm och i samarbete med Sveriges länsstyrelser.

*Telefonlinjens huvudmålgrupp är personer som vill förändra ett våldsamt beteende. Men även yrkesverksamma som möter målgruppen i fråga, våldsutsatta, närstående och allmänheten är välkomna att ringa. Under hela 2021 mottog Välj att sluta totalt 546 samtal. Av dessa kom 245 från personer som sökte stöd för att förändra ett våldsamt beteende. 301 samtal var från övriga målgrupper.

Erfarna psykologer och terapeuter tar emot samtalen. De erbjuder direkt samtalsstöd och motiverar och vägleder den som utövar våld mot sin partner att söka behandling.

Välj att slutas webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss